Preferencyjne ceny energii

Informujemy, iż w Dzienniku Ustaw opublikowano wzór oświadczenia dla odbiorców wrażliwych uprawnionych do korzystania z preferencyjnych cen energii elektrycznej.

Ma to ścisły związek z przyjętą ustawą o środkach nadzwyczajnych, mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, gdzie to określona została maksymalna cenę energii elektrycznej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz odbiorców wrażliwych w wysokości 785 zł/MWh. Maksymalne stawki dotyczą zużycia energii od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023 r.

Warunkiem jednak skorzystania z tej ceny jest złożenie specjalnego oświadczenia Podmiotowi uprawnionemu (przedsiębiorstwu energetycznemu wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, czyli swojemu dostawcy energii)

Link do oświadczenia poniżej:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220002299/O/D20222299.pdf

Obowiązek składania powyższych oświadczeń dotyczy m.in. zarówno jednostek samorządu terytorialnego, wszystkie podmioty tzw. wrażliwe (m.in. podmiot udzielające świadczeń opieki zdrowotnej, opieki społecznej, jednostki oświatowe, żłobki, kościoły, jednostki straży pożarnej, itd. zgodnie z wykazem zawartym w art. 2 pkt 2 lit. b–e tej ustawy), ale także wszystkich przedsiębiorców będących mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą, w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności.

I tu bardzo ważna uwaga.

Oświadczenie, o którym wyżej mowa, składa się na piśmie w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Złożenie przez odbiorcę uprawnionego tego oświadczenia, po tym terminie będzie zobowiązywało dostawcę energii do stosowania ceny maksymalnej ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Tekst ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku poniżej:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220002243/O/D20222243.pdf