Grant "Cyfrowa gmina"

logo 1 góra strony.jpeg

Projekt „Cyfrowa gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Nr umowy o powierzenie grantu:

POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Źródło finansowania

Oś priorytetowa V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU” Działanie 5.1. „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Środki finansowe, wysokość dofinansowania, zgodnie z umową
o powierzenie grantu

  • Kwota dofinansowania: 291 562,11 PLN
  • Całkowita wartość projektu: 291 562,11 PLN

Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Beneficjent: Gmina Krapkowice

Nazwa zadania: Cyfrowa Gmina – Krapkowice

Cel projektu: Celem projektu jest cyfryzacja Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz zwiększenie jego cyberbezpieczeństwa.

Opis projektu

W ramach projektu zaplanowano zakup macierzy, dodatkowo zakupione zostanie oprogramowanie dot. cyberbezpieczeństwa (oprogramowanie antywirusowe), przeprowadzony zostanie cykl szkoleń w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz wykonana zostanie również diagnoza cyberbezpieczeństwa dla Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. Środki zostaną przeznaczone na rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia cybernetyczne w jednostce.  W ramach realizacji zadania zmodernizowana zostanie infrastruktura teleinformatyczna, wdrożone zostaną e- usługi dla mieszkańców oraz nastąpi poprawa zabezpieczeń związanych z bezpieczeństwem cyfrowym w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach