Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. (Dz. U z 2022 r. poz. 1967) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadziła dodatek dla podmiotów wrażliwych, którymi na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 4 są m.in.:

 • placówki systemu ochrony zdrowia,
 • systemu oświaty,
 • szkolnictwa wyższego i nauki,
 • żłobki, kluby dziecięce,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • placówki kulturalne,
 • straże pożarne,
 • pozarządowe organizacje pożytku publicznego,
 • spółdzielnie socjalne.

Podmioty wrażliwe.png

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom, które:

 1.  ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności.  
 2. wpisały główne źródło ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dodatek wypłaca się na wniosek osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania i wyniesie 40% różnicy między zakładanymi średnimi rocznymi kosztami zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania kupionego w 2022 r., a uśrednionymi kosztami zakupu z ostatnich dwóch lat.

Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych składa się w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 17 w terminie do 30 listopada 2022 r.  Do wniosku o wypłatę dodatku załącza się:

- oryginały lub kopie poświadczone urzędowo lub notarialnie za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentowania podmiotu,

- dokumenty sprzedaży będące podstawą  do wykonania obliczeń.

Przyznanie dodatku dla podmiotów wrażliwych nie wymaga wydania decyzji. Decyzja wydawana jest tylko w przypadku odmowy przyznania dodatku, uchylenia oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego dodatku dla podmiotów wrażliwych.

Wnioski o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych można złożyć na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

DOCXWNIOSEK dla podmiotów wrażliwych.docx (145,80KB)

PDFPrezentacja Dodatek dla podmiotow wrażliwych.pdf (635,38KB)