• PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Obwieszczenie w sprawie deratyzacji

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA KRAPKOWIC

 

Zgodnie z § 21 Uchwały Nr XVII/218/2020 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2020 r. poz. 1880) informuję, że właściciele nieruchomości, jednostki organizacyjne posiadające nieruchomość w zarządzie lub w użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomością zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji w okresie od 1 do 31 października 2022 r.

 

Mając na uwadze powyższe, w/w podmioty zobowiązane są do:

 1. wyłożenia trucizny na gryzonie w wyznaczonych dniach, zgodnie z pouczeniem znajdującym się na opakowaniu,
 2. umieszczenie wyraźnego ostrzeżenia – „UWAGA - TRUCIZNA” oraz zabezpieczenia miejsc wyłożenia trucizny przed dostępem dzieci, a także zwierząt, ptactwa domowego,
 3. dokładnego oczyszczenia terenu nieruchomości, opróżnienia śmietników i pojemników
  na odpady przed rozpoczęciem akcji deratyzacji,
 4. przestrzegania czystości w obrębie nieruchomości oraz niewrzucania resztek pokarmu
  do pojemników na odpady w czasie trwania akcji,
 5. pozbycia się do 10 listopada 2022 roku wyłożonych resztek trucizny.

 

Ponadto wszystkie w/w podmioty mają obowiązek umożliwienia upoważnionym służbom przeprowadzenie kontroli w zakresie wykonania w/w obowiązku oraz okazania dowodów potwierdzających fakt przeprowadzenia deratyzacji, np. rachunek za zakup preparatu do zwalczania gryzoni, umowę z firmą świadczącą usługi w zakresie deratyzacji.

O przeprowadzonej akcji, rodzaju zastosowanych środków lub wykonawcy deratyzacji należy powiadomić pisemnie Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Nieprzestrzeganie obowiązku utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości lub niezastosowanie się do wskazań i nakazów przez organy właściwe, w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych podlega karze grzywny albo karze nagany zgodnie z art. 117 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 2008 ze zm.).

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem akcji sprawować będzie Straż Miejska w Krapkowicach oraz Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez: zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach: www.krapkowice.pl, wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17 i 21 oraz ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).