• PL
 • EN
 • DE
Drodzy mieszkańcy, informujemy, że Straż Miejska w Krapkowicach we wtorki i czwartki pracuje na dwie zmiany: I od godz. 7.00 do 15.00  i  II od 12.00 do 20.00. Pozostałe dni od 7.00 do 15.00. 

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

XL Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach

XL Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach

odbędzie się w dniu 22 września 2022 r. (czwartek) o godz. 1400
w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7

 

z porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XL Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym - od  23.06.2022 r. do 22.09.2022 r.
 3. Zapytania i interpelacje radnych nie związane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt. 12 porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie Sprawozdania z wykonania budżetu, zadań gospodarczych Gminy Krapkowice za I półrocze 2022 roku.
 5. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych przez radnych w I półroczu 2022 roku.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 z uwzględnieniem: wyników sprawdzianu egzaminu ośmioklasisty, działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wyników nadzoru pedagogicznego.
 7. Sprawozdanie nt. wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie Wakacji 2022.
 8. Informacja nt. bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Krapkowice w I półroczu 2022 roku.
 9. Informacja z realizacji programu budowy kanalizacji sanitarnej oraz ilości dokonanych przyłączeń przez mieszkańców Gminy Krapkowice.
 10. Informacja z przeglądu stanu technicznego urządzeń, sprzętu na gminnych placach zabaw, stanu technicznego „kubłów ulicznych”, ławek.
 11.  Podjęcie uchwał w sprawach: 
 1. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  w drodze bezprzetargowej  dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (projekt  z 18.07.2022 r.);
 2. Projekt uchwały nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krapkowice (projekt z 25.08.2022 r.);
 3. Projekt uchwały nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości niezabudowanej (projekt  z 29.08.2022 r.);
 4. Projekt uchwały nr 4 w sprawie zaliczenia drogi ul. Meblarskiej w Krapkowicach do kategorii dróg gminnych (projekt z 05.09.2022 r.);
 5. Projekt uchwały nr 5 w sprawie zaliczenia drogi ul. Rozwojowej w Dąbrówce Górnej do kategorii dróg gminnych (projekt z 05.09.2022 r.);
 6. Projekt uchwały nr 6 w sprawie zaliczenia drogi ul. Inwestycyjnej w Dąbrówce Górnej i Rogowie Opolskim do kategorii dróg  gminnych (projekt z 05.09.2022 r.);
 7. Projekt uchwały nr 7 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rogów Opolski (projekt z 05.09.2022 r.);
 8. Projekt uchwały nr 8 w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2022 rok (projekt z 08.09.2022 r.);
 9. Projekt uchwały nr 9 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt z 08.09.2022 r.);
 10. Projekt uchwały nr 10 w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, w tym określenia kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej, dla lokali mieszkalnych budowanych w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową Krapkowice Sp. z o.o. przy ul. 3 Maja w Krapkowicach (projekt z 06.09.2022 r.);
 11. Projekt uchwały nr 11 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XI/122/2019 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice (projekt z 07.09.2022 r.).
 1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych złożone w pkt.3 porządku  obrad  oraz w okresie  międzysesyjnym.
 2. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania, informacje.
 3. Zakończenie XL Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

 

Przed Sesją odbędą się posiedzenia komisji:

1) 19.09.2022 r. godz. 1400 w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach- I budynek- sala konferencyjna- I piętro- Komisja Edukacji, Kultury i Sportu (oprócz tematów sesyjnych  komisja  dodatkowo omówi: informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022, stan liczebności dzieci z Ukrainy w placówkach oświatowych, organizacja Święta  Niepodległości, sprawozdanie z działalności Pływali DELFIN za I  półrocze 2022 r.);

2) 20.09.2022 r. godz. 14oo-  w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach- I budynek- sala  konferencyjna- I piętro - Komisja Spraw Społecznych (oprócz tematów sesyjnych komisja dodatkowo omówi: Informacja bieżąca z działalności Straży Miejskiej oraz krapkowickich dzielnicowych, Informacja bieżąca z działalności OPS, WTZ, ŚDS, Informacja nt. cmentarzy w Krapkowicach dot. ilości wolnych miejsc grzebalnych, opłaty za przedłużenie dzierżawy);              

3) 21.09.2022 r. godz. 14oo - w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach- I budynek- sala konferencyjna- I piętro- Komisja Gospodarki i Finansów (oprócz tematów sesyjnych komisja dodatkowo omówi: analiza zaległości podatkowych wobec Gminy Krapkowice, informacja nt. skutków pandemii, koszty z tym związane oraz utracone przychody  bezpośrednie i pośrednie).                                              

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).