Stypendia szkolne w 2022 roku dla uczniów z Ukrainy

Istnieje możliwość uzyskania przez uczniów z Ukrainy stypendium szkolnego. 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń – obywatel Ukrainy przebywający na terenie Gminy Krapkowice, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn.zm.) znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występują bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Dochód w rodzinie nie może przekraczać w miesiącu kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej (t.j. z 2021 r. poz. 2268 z późn.zm.), tj. 600 zł netto na osobę.

Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3–13 ustawy o pomocy społecznej (t.j. z 2021 r. poz. 2268 z późn.zm.). Do dochodu nie wlicza się m.in.:

1) zasiłku celowego,
2) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
3) wartości świadczenia w naturze,
4) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2022 poz.1577),
5) rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2270),
6) dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2022 poz.1324),
7) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.
 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla obywateli Ukrainy.
Załączniki:
a) oświadczenie o sytuacji rodzinnej i dochodowej,
b) zaświadczenie dyrektora o uczęszczaniu do polskiej szkoły,
c) powiadomienie o nadaniu nr PESEL – status UKR.

 

Termin składania dokumentów:

Wnioski o przyznanie stypendium – od 1 września do 15 września.
 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Oświaty i Kultury (Oś):
- II budynek urzędu – parter, pokój nr 13,
- tel. 77 44 66 811
- e-mail: m.migdal@krapkowice.pl
- godziny urzędowania: poniedziałek 7.30÷17.00, wtorek-czwartek 7.30÷15.30, piątek
7.30÷14.00
 

W przypadku uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony za pośrednictwem szkoły, do której uczeń uczęszcza.

 

СТИПЕНДІЇ ДЛЯ УЧНІВ З УКРАЇНИ У 2022 РОЦІ

Для студентів з України є можливість отримати шкільну стипендію.

Шкільну стипендію може отримати студент – громадянин України, який проживає в гміні Крапковіце, перебування якого на території Республіки Польща вважається законним згідно зі ст. 2 пункт 1 Закону від 12.03.2022 «Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави» (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn.zm.), які перебувають у скрутному матеріальному становищі внаслідок малозабезпеченості, на одну особу в сім'ї, зокрема, якщо в сім'ї є безробіття, інвалідність, важка або тривала хвороба, багатодітність, нездатність виконувати функції виховання та догляду, алкоголізм чи наркоманія, а також коли сім'я неповна або стався нещасний випадок.

Дохід сім'ї не може перевищувати розміру, зазначеного у ст. 8 сек. 1 п. 2 Закону про соціальну допомогу (t.j. z 2021 r. poz. 2268 z późn.zm.), тобто 600 злотих нетто на особу. Місячний розмір доходу визначається за принципами, встановленими ст. 8 сек. 3-13
Закону про соціальну допомогу (t.j. z 2021 r. poz. 2268 z późn.zm.).


Дохід не включає, серед іншого:

1) призначена вигода,
2) одноразова грошова соціальна допомога,
3) вартість натуральної допомоги,
4) допомога на дітей, передбачена Законом від 11 лютого 2016 року про державну
допомогу на виховання дітей (t.j. Dz.U. z 2022 poz.1577),
5) сімейний піклуючий капітал, передбачений Законом від 17 листопада 2021 року
про сімейний піклуючий капітал (Dz. U. z 2021 r. poz. 2270),
6) співфінансування знижки батьківської плати за перебування дитини в яслах,
дитячому клубі або в дитячому закладі, зазначених у ст. 64c пункту 1. 1 Закону
від 4 лютого 2011 р. про піклування про дітей до 3 років (t.j. Dz.U. z 2022 poz.1324),
7) доходи від площі сільськогосподарських угідь менше 1 перерахунку на га.
 

Необхідні документи:

Заявка на шкільну стипендію для громадян України.
Додатки:
а) довідка про сімейне та матеріальне становище,
б) свідоцтво директора про відвідування польської школи,
в) повідомлення про надання номера PESEL - статусу UKR.

Термін подачі документів:

Подача заявок на стипендію – з 1 по 15 вересня.
 

Місце вирішення питання:

Відділ освіти і культури:
- офісний корпус II - цокольний поверх, кімната No13,
- телефон: 77 44 66 811
- електронна адреса: m.migdal@krapkowice.pl
- графік роботи: понеділок 7.30 ÷ 17.00, вівторок-четвер 7.30 ÷ 15.30, п'ятниця
7.30 ÷ 14.00

У випадку з учнями початкової школи ґміни Крапковіце заяву на шкільну стипендію можна подати через школу, яку відвідує учень.

DOCXwniosek-o-stypendium-dla-obywateli-ukrainy.docx (53,80KB)

DOCoswiadczenie-o-sytuacji-rodzinnej-i-dochodowej-dla-obywateli-ukrainy.doc (132,00KB)