Stypendia szkolne i zasiłki szkolne w 2022 roku

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz.1915 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXXVIII/458/2022 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krapkowice (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2022 r. poz.1869) istnieje możliwość uzyskania przez uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krapkowice stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego. 

O stypendium szkolne i zasiłek szkolny mogą ubiegać się m.in.: uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przyznaje się na wniosek pełnoletniego ucznia oraz rodziców lub prawnych opiekunów ucznia niepełnoletniego.

Wnioski można pobierać w Wydziale Oświaty i Kultury Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17 oraz w sekretariatach szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice lub ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach: Druki do pobrania – Oświata i Kultura:

https://bip.krapkowice.pl/2479/2143/druki-do-pobrania.html


STYPENDIUM  SZKOLNE

 1. Kryterium dochodowe

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Gminy Krapkowice znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.


Miesięczna wysokość dochodu w rodzinie ucznia nie może przekroczyć kwoty 600,00 zł netto na osobę.

Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3–13 ustawy o pomocy społecznej (t.j. z 2021 r. poz. 2268 z późn.zm.). Do dochodu nie wlicza się m.in.:

 • zasiłku celowego,
 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
 • wartości świadczenia w naturze,
 • świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2022 poz.1577),
 • rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2270),
 • dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2022 poz.1324),
 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.
 1. Termin składania wniosków o stypendium szkolne:

od 1 września 2022 r. do 15 września 2022 r.
 

 1. Miejsce składania wniosków o stypendium szkolne:

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, Wydział Oświaty i Kultury, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice,
budynek II, parter, pokój nr 12 lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: /UMiG/Skrytka

W przypadku uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony za pośrednictwem szkoły, do której uczeń uczęszcza.

Wniosek o przyznanie stypendium składa:

– rodzic ucznia niepełnoletniego,
– pełnoletni uczeń.

UWAGA !
Rodzic może złożyć jeden wniosek na wszystkie niepełnoletnie dzieci.
Pełnoletni uczeń musi złożyć osobny wniosek.

Zasady przydzielania stypendium szkolnego

 1. Rodzice ucznia niepełnoletniego lub uczeń pełnoletni składają do Burmistrza Krapkowic wniosek o przyznanie stypendium.
 2. Wniosek składa się w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach bądź za pośrednictwem szkoły prowadzonej przez Gminę Krapkowice, do której uczeń uczęszcza.
 3. Do wniosku o stypendium dołącza się zaświadczenie o wysokości dochodów rodziny
  z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku
  , a w przypadku, gdy rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
 4. Burmistrz Krapkowic wydaje decyzję o wysokości przyznanego stypendium i terminie jego realizacji.
 5. Rodzice ucznia niepełnoletniego lub uczeń pełnoletni dokonują zakupu przedmiotów
  o charakterze edukacyjnym – wskazanych w decyzji albo pokrywają koszty udziału dziecka w zajęciach edukacyjnych lub koszty związane z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania. Następnie przedstawiają w urzędzie dowód zakupu przedmiotów edukacyjnych lub usług edukacyjnych (fakturę lub rachunek imienny wypisany na rodzica ucznia niepełnoletniego lub pełnoletniego ucznia).
 6. Rodzice ucznia niepełnoletniego lub uczeń pełnoletni otrzymują refundację poniesionych kosztów zgodnie z przedstawioną fakturą do wysokości przyznanego w decyzji stypendium na wskazany rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

DOCwniosek o stypendium 2022.doc (241,50KB)

ZASIŁEK SZKOLNY

 1. Zdarzenie losowe

Zasiłek szkolny może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Gminy Krapkowice znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

 1. Termin składania wniosków o zasiłek szkolny: w okresie do 2 miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego.
 1. Miejsce składania wniosków o zasiłek szkolny:

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, Wydział Oświaty i Kultury, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice,
budynek II, parter, pokój nr 12 lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: /UMiG/Skrytka

W przypadku uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego może być złożony za pośrednictwem szkoły, do której uczeń uczęszcza.

 

Zasady przydzielania zasiłku szkolnego

 1. Rodzice ucznia niepełnoletniego lub uczeń pełnoletni składają do Burmistrza Krapkowic wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego.
 2. Wniosek składa się w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach bądź za pośrednictwem szkoły prowadzonej przez Gminę Krapkowice, do której uczeń uczęszcza.
 3. Wniosek powinien zawierać szczegółowy opis zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuację materialną rodziny.
 4. Do wniosku o zasiłek dołącza się dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego np. akt zgonu w przypadku śmierci rodzica, zaświadczenie lekarskie potwierdzające wystąpienie ciężkiej i długotrwałej choroby, zaświadczenie z Państwowej Straży Pożarnej potwierdzające wystąpienie pożaru itp. oraz uzasadnienie wskazujące, że wystąpienie tego zdarzenia spowodowało przejściowo trudną sytuację materialną ucznia.
 5. Burmistrz Krapkowic wydaje decyzję o wysokości przyznanego zasiłku szkolnego
  i terminie jego realizacji.
 1. Rodzice ucznia niepełnoletniego lub uczeń pełnoletni otrzymują przyznaną w decyzji kwotę zasiłku szkolnego na wskazany rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

DOCwniosek o zasiłek 2022.doc (147,50KB)