• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach

   

   XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach       

w dniu 23 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 1400
w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7

 

   z porządkiem obrad:

  1. Otwarcie  XXXVIII  Sesji  Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie  prawomocności

 obrad.

     2.  Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym od  21.04.2022 r.

    do 23.06.2022 r.

     3.  Zapytania i interpelacje radnych nie związane z tematami obrad-  odpowiedzi w pkt. 11

    porządku obrad.

     4.  Debata nad Raportem  o stanie Gminy Krapkowice.

     5.  Udzielenie Burmistrzowi Krapkowic wotum zaufania ( projekt uchwały nr 1 z 02.06.2022r).

     6.  Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego wraz  ze  Sprawozdaniem  

          z wykonania budżetu Gminy Krapkowice za 2021 rok  (projekt uchwały nr 2 z 07.06.2022r).

   Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krapkowic za 2021 rok (projekt uchwały nr 3

    z 07.06.2022 r.).

     7. Informacja z Realizacji wniosków za 2021 rok.

     8. Stan  przygotowań  instytucji  i organizacji  społecznych  placówek  kulturalno-  oświatowych 

         do Akcji Lato 2022.

     9.  Informacja nt. gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, lokalami użytkowymi

   i lokalami socjalnymi.

   10. Podjęcie uchwał:

     a) projekt uchwały nr 4- w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie

         Krapkowice na rok szkolny  2022/2023  (projekt uchwały  z 01.06.2022 r.);

     b) projekt uchwały nr 5-  w sprawie  wprowadzenia Regulaminu określającego  tryb i kryteria  

        przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych

         przez Gminę Krapkowice ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia w pracy

         dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej (projekt uchwały  z 09.06.2022 r);

     c) projekt uchwały nr 6- w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej

        o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krapkowice

        (projekt uchwały   z 07.06.2022 r.);

    d) projekt uchwały nr 7- w sprawie  zatwierdzenia wniosku Burmistrza Krapkowic o wsparcie

        ze środków Rządowego Funduszu rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów

        w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Krapkowice Spółka z ograniczoną

        odpowiedzialnością z siedziba w Krapkowicach (projekt uchwały  z 02.06.2022 r.);

    e) projekt uchwały nr 8- w sprawie  zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Krapkowice

        za 2021 rok (projekt uchwały  z 07.06.2022r.);  

    f)  projekt uchwały nr 9- w spawie  zmiany budżetu  Gminy Krapkowice na 2022 rok

        (projekt uchwały  z 07.06.2022 r.)

    g)  projekt uchwały nr 10-  w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt uchwały

        z 07.06.2022 r.);

    h) projekt uchwały nr 11- w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

        przestrzennego terenu części miasta Krapkowic (rejon ulic: Parkowej, Kozielskiej, Prudnickiej) 

        (projekt  uchwały  z  31.05.2022 r.);                                                                                                                                                                 

   i) projekt uchwały nr 12- w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

     przestrzennego w rejonie ulic Ks. Duszy i Piastowskiej w Krapkowicach  (projekt uchwały

     z 31.05.2022 r.);

   j) projekt uchwały nr 13 -  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

       nego w rejonie ulic Opolskiej i Limanowskiego w Krapkowicach (projekt  uchwały

       z 31.05.2022r);

   k) projekt uchwały nr 14 - w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu zagospodarowania

      przestrzennego części wsi Rogów Opolski  w rejonie  ulic Opolskiej i Leśnej (projekt  

      uchwały z 31.05.2022 r);

   l) projekt uchwały nr 15 - w sprawie  przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu

      zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Transportowej, Żeromskiego i Bolesława

      Chrobrego w Krapkowicach (projekt uchwały z 31.05.2022 r);

 m) projekt uchwały nr 16- w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany  miejscowego

      planu zagospodarowania przestrzennego  dla części miasta  Krapkowice  pomiędzy ulicami

      Górną, Ks. Koziołka, Transportową i rzeką Odrą (projekt uchwały z 31.05.2022 r);

 n) projekt uchwały nr 17- w sprawie wyrażenia zgody  na obciążenie  służebnością gruntową

      nieruchomości stanowiącej własność  Gminy Krapkowice (projekt uchwały z 18.05.2022 r);

 o) projekt uchwały nr 18- w sprawie wyrażenia zgody  na odpłatne nabycie nieruchomości

      (projekt uchwały z 27.05.2022 r);

 p) projekt uchwały nr 19- w sprawie nadania nazwy ulicy (projekt uchwały z 31.05.2022 r);

 r) projekt uchwały nr 20- w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 

     (projekt uchwały z 31.05.2022 r);

 s) projekt uchwały nr 21-  w sprawie  przystąpienia do  sporządzenia  zmiany miejscowego

     planu zagospodarowania przestrzennego   terenu części miasta Krapkowic (rejon ulic

     Parkowej ,Kozielskiej, Prudnickiej (projekt uchwały z 07.06.2022 r);

 t) projekt uchwały nr 22 - w sprawie  przyjęcia  przez  Gminę  Krapkowice  

     na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego

     państwa (projekt uchwały z 09.06.2022 r);

 w) projekt uchwały nr 23- w sprawie  przyjęcia  przez  Gminę  Krapkowice  od  Województwa

     Opolskiego wykonania zadania pn.:”Pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie

     Województwa  Opolskiego  w  związku  z  konfliktem  zbrojnym  na terytorium  tego państwa”

     (projekt uchwały z 09.06.2022 r);

11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych     zgłoszone w pkt.3 porządku obrad oraz w

      okresie  międzysesyjnym.

12. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania, informacje.

13. Zakończenie  XXXVIII  Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

 

Przed Sesją Rady odbędą się posiedzenia Komisji Rady:

1) 20.06.2022 r. (poniedziałek) godz. 1400Komisja Edukacji, Kultury i Sportu - w  Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach- oprócz tematów sesyjnych  komisja  dodatkowo omówi:  organizacja roku szkolnego 2022/2023, sprawy organizacyjne i  kadrowe  w placówkach oświatowych Gminy Krapkowice; informacja nt. edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej             w mieście i gminie Krapkowice, informacja dot. naboru dzieci do gminnych przedszkolu, stan liczebności dzieci z Ukrainy w placówkach oświatowych.

2) 21.06.2022 r. (wtorek) godz.1400- Komisja Spraw Społecznych- w  Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach-  oprócz tematów sesyjnych  komisja  dodatkowo omówi: Informacja bieżąca      z działalności Straży Miejskiej oraz Krapkowickich dzielnicowych, OPS,WTZ,ŚDS. Omówienie zagadnień nt. cmentarzy istniejących w Krapkowicach i budowy nowego cmentarza, opłaty parkomatowe i targowe pobierane przez ZGKiM.

3) 22.06.2022 r. (środa) godz.1400- Komisja Gospodarki i Finansów- w  Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach- oprócz tematów sesyjnych  komisja  dodatkowo omówi: Informacja o zewnętrznych środkach finansowych pozyskanych  na projekty realizowane przez Gminę Krapkowice.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).