SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice

 

Konsultacje  zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag mieszkańców oraz podmiotów sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli mieszkańcy Miasta i Gminy Krapkowice posiadający czynne prawo wyborcze oraz organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona środowiska, działające na terenie Gminy Krapkowice.

Termin konsultacji wyznaczono w dniach: od 04 czerwca 2014 r. do 17 czerwca 2014 r. do godz.15:30.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii oraz projektem Uchwały zostało umieszczone na stronie internetowej www.krapkowice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu.

Zainteresowani mieszkańcy oraz podmioty sektora pozarządowego otrzymały możliwość wyrażenia swojej opinii w formie elektronicznego i pisemnego zgłaszania uwag i wniosków  do projektu  za pomocą poczty elektronicznej na adres: oraz za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można było zgłaszać na „formularzu konsultacji”.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji do Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (za pomocą poczty elektronicznej) wpłynął jeden formularz, stanowiący załącznik do niniejszego sprawozdania:

 Lp.

Podmiot/osoba zgłaszający uwagę/ opinię

Wskazany zapis w projekcie

Treść uwagi/opinii

Informacja o ujęciu/odrzuceniu uwagi

1

Osoba fizyczna - mieszkaniec Gminy Krapkowice

 

§ 6 ust. 1

uprzątanięcie chodnika ze śniegu i błota przez właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi w podeszłym wieku, pracujących za granicą, będących osobami niepełnosprawnymi często obsługiwanymi przez MOPS jest nie humanitarne. Urząd Gminy zmusza ludzi do porządkowania swoich działek bez wynagrodzenia za świadczoną pracę. Przymuszanie uchwałą czy ustawą do bądź co bądź ciężkiej pracy bez badań lekarskich zezwalających na tego typu pracę narusza prawa człowieka. Często jest tak, że służby odśnieżające jezdnię zasypują chodniki, a jak ciężkie jest odśnieżanie chodnika po takim pługu to Ci co odśnieżają wzdłuż swoich posesji  wiedzą najlepiej.

Osoby w podeszłym wieku lub chore jak i osoby pracujące za granicą aby tę usługę spełnić muszą opłacać ludzi lub firmy sprzątające czym obciążają swój budżet (niekiedy niska emerytura, renta lub zasiłek socjalny). Obciążenie pewnego rodzaju daniną pewnej grupy ludzi jest niezgodne z konstytucją

Proponuję przejęcie całości odśnieżania chodników przez przedsiębiorstwo, które wygrało przetarg na odśnieżanie, sprzątanie jezdni. Rozwiązanie to jest o tyle ważne, że Fiskus po jakimś czasie się obudzi i wyliczy ile gmina zarobiła na takich osobach i czy od tych świadczeń nie naliczyć nieodprowadzonego podatku.

Można również w jakiś sposób zrekompensować właścicielom nieruchomości poniesione wydatki na utrzymanie w czystości chodnika ale tu znów prawo podatkowe. Bo kto naliczy potrąci i odprowadzi podatek. Przejęcie w całości utrzymania chodników w czystości jest lepszym rozwiązaniem. Gmina będzie przykładem dla innych, chodniki nie będą kawałkami odśnieżane lub kawałkami  czyste. Skalkulowanie kwoty za utrzymanie w czystości chodników obciążyłoby wszystkich podatników a nie tylko nieliczni by ponosili koszty ich utrzymania.

Uwaga nie została uwzględniona, gdyż obowiązki właścicieli nieruchomości zostały enumeratywnie określone w Rozdziale 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  Zgodnie z art. 3, ust. 1 pkt 4 właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczone płatny postój lub pakowanie pojazdów samochodowych.

§ 5 ust. 1 lit. c) i d)

§ 17 ust. 1 lit d) i e)

c) odpady zielone – w okresie od 1 kwietnia do 30 września w osobnym pojemniku lub worku chyba, że prowadzone jest ich kompostowanie we własnym zakresie przy pomocy kompostowników przydomowych,

d) popiół – w okresie od 1 października do 31 marca w osobnym pojemniku

z ustawy o odpadach:

„bioodpadach – rozumie się przez to ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność;

a co z odpadami bio od 1 października do 31 marca !

Takie odpady powstają przez cały rok

Uwagę uwzględniono poprzez umożliwienie mieszkańcom oddawania odpadów zielonych i odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz popiołu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w terminach innych niż wynikające z uchwały. Jednakowoż ze względu na sezonowość powstawania odpadów zielonych oraz bardzo niewielką ilość odpadów kuchennych w całej masie odpadów biodegradowalnych nie zostały one objęte zbiórką  „u źródła” przez okres całego roku, gdyż  w znacznym stopniu podwyższyłoby to koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami.

 

Brak określenia sposobu wnoszenia opłaty za te usługi.  

Sposób wnoszenia opłaty określany jest w odrębnej uchwale w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, natomiast jej wysokość określa uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi             i ustalenia stawki tej opłaty. Wprowadzenie przedmiotowych zmian nie wpłynie na wysokość dotychczasowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.