• PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości

O G Ł O S Z E N I E

     Na podstawie art. 38 i 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 518) oraz § 3 pkt. 1, § 25-29 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Krapkowic

ogłasza  rokowania na :

sprzedaż nieruchomości składającej się z działki 18/1 z mapy 16 o powierzchni 0,1896 ha zabudowanej dwupiętrowym budynkiem hotelowo-sanitarnym (były hotel sportowy z szatniami KS „UNIA” Krapkowice) częściowo podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 681,03 m² oraz działki 18/2 z mapy 16 o powierzchni 0,0485 ha, położonej w Krapkowicach przy ul. Sportowej, zapisanej w Księdze Wieczystej nr OP1S/00034091/9, wolnej od obciążeń.

Dla terenu Krapkowic, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z aktualnie obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wyżej wymieniona nieruchomość znajduje się na pograniczu dwóch funkcji oznaczonych symbolami ZB/MN, który oznacza tereny zabudowane do dalszego zachowania, tereny zabudowy o przewadze funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności oraz PZB/US jako tereny przeznaczone pod zabudowę usług sportu, rekreacji i turystyki.

Cena wywoławcza wynosi  370.000,00 zł

Oględziny nieruchomości ustalono na dzień 14 lipca 2014 roku (poniedziałek) o godz. 1000 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krapkowicach  ul. Rybacka 9 ( tel.77/ 4 661 888 ).

 

Na zbycie powyższej nieruchomości przeprowadzono 2 przetargi ustne nieograniczone, które zakończyły się wynikiem negatywnym:

- I przetarg ustny nieograniczony - 18 listopada 2013 roku,

- II przetarg ustny nieograniczony - 07 marca 2014 roku.

 

 Rokowania odbędą się w dniu 25 lipca 2014 roku o godz. 900 w małej sali Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy  ul. 3 Maja  21 II budynek - II piętro.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach najpóźniej w dniu 21 lipca 2014 roku do godz. 1700 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 17.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę firmy i jej siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
 2. datę sporządzenia zgłoszenia,
 3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 4. proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza) i sposób jej zapłaty – gotówką czy na raty (art. 70 ustawy o gospodarce nieruchomościami),
 5. kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Warunki rokowań:

 1. wpłata zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy na konto Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach Nr 66 8884 0004 2001 0000 7777 0002 w Banku Spółdzielczym w Krapkowicach,
 2. termin wpłaty zaliczki w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 37.000,00 zł najpóźniej w dniu 21 lipca 2014 roku, Za termin wniesienia zaliczki uważa się dzień wpływu zaliczki na wskazane konto. 
 3. wpłacona zaliczka :
 4. zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia w przypadku wyłonienia nabywcy,
 5. zostanie niezwłocznie zwrócona w przypadku, jeżeli nabywca nie zostanie wyłoniony,
 6. przepada na rzecz zbywcy w razie uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej,
 1. koszty przeniesienia prawa własności ponosi w całości nabywca.

Burmistrzowi przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach - II budynek, II piętro, pok. 36,tel. 077/ 44 66 897, 077/ 44 66 806.

                                                                                                                Burmistrz Krapkowic
                                                                                                                 /-/ Andrzej Kasiura

IMG_4918.jpeg IMG_4911.jpeg IMG_4908.jpeg

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).