Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.)
Burmistrz Krapkowic podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek Centralnej Grupy Energetycznej S. A. 62-510 Konin, ul. Spółdzielców 3 dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa na działce nr 31, 32, 34, 35, 38, 152 w obrębie miejscowości Krapkowice, gmina Krapkowice jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 5,5 MW, o maksymalnej wysokości do 215 m n. p. t., wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem energetycznym i telekomunikacyjnym”, została wydana dnia 02.06.2014 r. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach o numerze GGR.6220.14.2013.

Z treścią niniejszej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska przy ulicy 3 Maja 21, pokój 37, w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do wiadomości.

 

                                                                                               Burmistrz Krapkowic

                                                                                                  Andrzej Kasiura

                                                                                         

Krapkowice, 02.06.2014 r.