• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach       

w dniu 24 lutego 2022 r. (czwartek) o godz. 1400
w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7 (sala kinowa)

 

   z porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie  XXXV  Sesji  Rady Miejskiej  w Krapkowicach  i  stwierdzenie  prawomocności  obrad . 2.Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z  działalności  w  okresie między sesyjnym od 16.12.2021 r. do 24.02.2022 r.

3. Zapytania i  interpelacje radnych niezwiązane  z  tematami  obrad- odpowiedzi w pkt.9 porządku obrad.

4. Informacja   z  realizacji  programów  gminnych:  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy  i  Ochrony Ofiar Przemocy  w  Rodzinie, Przeciwdziałania Narkomanii, Wspierania Rodziny.

5. Przyjęcie Programu  działalności kulturalnej Gminy Krapkowice na 2022 rok.

6. Informacja  na  temat  realizacji uchwał  Rady Miejskiej  dot. gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości.

7.Informacja  z  realizacji uchwały w  sprawie  uchwalenia  Regulaminu  o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) projekt uchwały nr 1-  w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu (projekt uchwały  z 18.01.2022 r.);

b) projekt uchwały nr 2- w sprawie nadania nazwy ulicy (projekt  uchwały  z 14.12.2021 r.);

c) projekt uchwały nr 3-  w sprawie nadania nazwy ulicy  (projekt uchwały 14.12.2021r.);

d) projekt uchwały nr 4- w sprawie nadania nazwy ulicy (projekt  uchwały  z 14.12.2021 r.);

e) projekt uchwały nr 5- w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości ( projekt  uchwały  z 30.12.2021 r.);

f) projekt uchwały nr 6- w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości ( projekt  uchwały  z  03.01.2022 r.);

g) projekt uchwały nr 7- w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem do Spółki pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Krapkowice Spółka z o.o. w Krapkowicach nieruchomości będącej własnością Gminy Krapkowice (projekt  uchwały  z 20.01.2022 r.);

h) projekt uchwały nr 8- w sprawie zmiany uchwały nr XIII/196/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń (projekt  uchwały  z 09.02.2022 r.);

i) projekt uchwały nr 9- w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/339/2005 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 września 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach  (projekt  uchwały  z 08.02.2022 r.);

j) projekt uchwały nr 10-   w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025, stanowiącego część składową strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Krapkowice na lata 2016-2025 (projekt  uchwały z 07.02.2022 r.);

k) projekt uchwały nr 11-w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji
w roku 2022  (projekt  uchwały  z 08.02.2022 r.);

l) projekt uchwały nr 12- w sprawie  ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych (projekt  uchwały  z 08.02.2022 r.);

m) projekt uchwały nr 13- w sprawie  przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w Gminie Krapkowice (projekt  uchwały  z 11.02.2022 r.);

n) projekt uchwały nr 14- w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2022 rok ( projekt  uchwały z 09.02.2022 r.);

o) projekt uchwały nr 15- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej ( projekt   uchwały   z 09.02.2022 r.);

p) projekt uchwały nr 16- w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Krapkowice i jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy społecznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz organu uprawnionego do udzielenia tych ulg  (projekt  uchwały  z 09.02.2022 r.);

r) projekt uchwały nr 17- w  sprawie  poparcia  apelu Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącego wyrażenia sprzeciwu wobec obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na rok 2022 (projekt  uchwały   z 08.02.2022 r.);

s) projekt uchwały nr 18- zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych (projekt  uchwały  z 09.02.2022 r.);

t) projekt uchwały nr 19-  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego części wsi Rogów Opolski i Dąbrówka Górna -przysiółek Posiłek (projekt  uchwały  z 31.01.2022 r.);

u) projekt uchwały nr 20- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żużela (projekt  uchwały  z 31.01.2022 r.);

w) projekt uchwały nr 21-  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Walce (projekt  uchwały    z 11.02.2022 r.).

9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt.3 porządku obrad  oraz w okresie międzysesyjnym.

10. Wolne wnioski, interpelacje  i zapytania, informacje.

11. Zakończenie XXXV  Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

    

Przed Sesją Rady odbędzie się Posiedzenie Komisji Połączonych- w Krapkowickim Domu Kultury –sala kinowa  :

1) 22.02.2022 r. (wtorek) godz. 1400 –  oprócz tematów sesyjnych  komisja  dodatkowo omówi:

Kalendarz imprez sportowych Gminy Krapkowice na 2022 rok; Plany inwestycyjne i remontowe w placówkach oświatowych na 2022 rok; Stan techniczny placówek oświatowych; Informacja bieżąca z działalności Straży Miejskiej oraz Krapkowickich dzielnicowych, OPS,WTZ,ŚDS; Informacja nt. cmentarzy w Krapkowicach dot. ilości wolnych miejsc grzebalnych, opłat za przedłużenie dzierżawy; informacja dot. inwestycji realizowanych przez Gminę Krapkowice.

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).