Konsultacje społeczne w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice

Burmistrz Krapkowic ogłasza konsultacje społeczne projektu

uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie Regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Krapkowice

Przedmiot konsultacji: Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.

Cel konsultacji: Konsultacje społeczne przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców Miasta i Gminy Krapkowice posiadających czynne prawo wyborcze oraz organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona środowiska działających na terenie Gminy Krapkowice dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.

Termin konsultacji:

- Termin rozpoczęcia konsultacji: 04 czerwca 2014 r.

- Termin zakończenia konsultacji: 17 czerwca 2014 r. do godz.15:30.

Forma konsultacji: Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie elektronicznej i pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy zgłaszać na „formularzu konsultacji" w terminie od 04 czerwca 2014 r. do 17 czerwca 2014 r. do godz.15:30.

Wypełnione formularze należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

umig_srodowisko@krapkowice.pl lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17.

Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

Zasięg terytorialny konsultacji: Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy Miasta i Gminy Krapkowice posiadający czynne prawo wyborcze oraz organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona środowiska, działających na terenie Gminy Krapkowice.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Urząd Miasta i Gminy Krapkowice tel. 77 44 66 895, 77 44 66 864.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice wraz z formularzem konsultacji dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice: www.bip.krapkowice.pl; www.krapkowice.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w siedzibie Urzędu (II budynek, II piętro, pok. 37).

Do pobrania:

PDFZarządzenie 820-2014.pdf (477,07KB)
PDFZałącznik nr 1 do zarz. 820-2014.pdf (195,78KB)
PDFzałącznik nr 2 do zarz. 820-2014 ogłoszenie.pdf (71,17KB)
DOCzałącznik nr 3 do zarz. 820-2014 formularz.doc (26,00KB)
PDFzałącznik nr 3 do zarz. 820-2014 formularz.pdf (62,56KB)