Wsparcie zadań publicznych

Można już składać oferty na realizację zadań publicznych w 2022 roku. Na ten cel gmina Krapkowice przeznaczy ponad 230 tys. złotych.

Wsparcie przeznaczone jest między innymi na pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz na wyrównywanie szans tych rodzin, na działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego oraz na działalności: na rzecz osób niepełnosprawnych, na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz na rzecz dzieci i młodzieży. Z tych środków wspierana będzie także kultura fizyczna, turystyka i krajoznawstwo oraz działalność na rzecz integracji europejskiej i działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego.

Dofinansowanie nie może przekraczać 80% całkowitych kosztów zadania. Wymagany jest co najmniej 5% udział środków finansowych, na które składać mogą się środki finansowe własne oraz środki finansowe pochodzące z innych źródeł (w tym świadczenia pieniężne od odbiorców zadania oraz środki finansowe z innych źródeł publicznych).

Termin składania ofert:  28.02.2022 r., godz. 17:00.

Termin uzupełnienia braków formalnych: 7 dni kalendarzowych od dnia zmieszczenia wykazu na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach: www.bip.krapkowice.pl (zakładka Organizacje pozarządowe).

Szczegóły naboru znajdują się na stronie Otwarte konkursy ofert na 2022 rok - Gmina Krapkowice