• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Przetarg nieograniczony na sprzedaż działek usługowych i przemysłowych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zmianami) oraz § 3, § 6  i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2213)

BURMISTRZ KRAPKOWIC

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na
 

  1. sprzedaż nieruchomości składającej się z działki Nr 1175/3 o pow. 1,2315 ha z mapy 3 obręb Krapkowice, położonej przy ul. Papierników, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1S/00016257/9 wolnej od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działkę oznaczono symbolem 2.P,U jako teren zabudowy przemysłowej i usługowej.

      Cena wywoławcza -  448.400,00 zł 

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się dnia 29 kwietnia 2022 roku (piątek) o godz. 10:00 na dużej sali Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 17  (I budynek, I piętro).

 

  1. sprzedaż nieruchomości składającej się z działki Nr 1175/4 o pow. 1,2375 ha z mapy 3 obręb Krapkowice, położonej przy ul. Papierników, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1S/00016257/9 wolnej od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działkę oznaczono symbolem 2.P,U jako teren zabudowy przemysłowej i usługowej.

      Cena wywoławcza -  450.600,00 zł 

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się dnia 29 kwietnia 2022 roku (piątek) o godz. 10:30 na dużej sali Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 17 (I budynek, I piętro).

 

 

W a d i u m w wys. 10 % ceny wywoławczej, oddzielnie na każdą działkę, należy uiścić na konto Nr 66 8884 0004 2001 0000 7777 0002 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Krapkowicach na 3 dni przed przetargiem, najpóźniej w dniu 25 kwietnia 2022 roku. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.

 

      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium. Wpłaty wadium dokonuje osoba/osoby, która/e przystępują do przetargu.

      Na dowodzie wpłaty należy dopisać „wadium na działkę nr….. z podaniem osoby/osób, które przystąpią do przetargu”.

      Firmy lub spółki przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa notarialne do występowania w imieniu spółki, w przypadku kopii należy potwierdzić jej zgodność z oryginałem.

      Do przetargu przystępują oboje małżonkowie, lub jeden z nich, jeśli przedłoży zgodę na nabycie nieruchomości, wyrażoną przez współmałżonka w formie aktu notarialnego.

      Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest: okazać dowód tożsamości, ważne pełnomocnictwa, złożyć oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

      Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wysokość postąpienia wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

      Wpłacone wadium zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia – przepada w przypadku  uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone w terminie 3 dni od  rozstrzygnięcia.

     Zbywca nieruchomości najpóźniej w terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi osobę ustaloną na nabywcę o miejscu i terminie spisania umowy notarialnej.

     Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu przed zawarciem umowy notarialnej.

     W przypadku uzasadnionej przyczyny Burmistrz Krapkowic może odwołać przetarg.

     Cena sprzedaży nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych działek. Okazanie granic następuje na koszt nabywcy.

 

     Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 21, parter, pok. 16A, telefon 077/44 66 870.

 

                                                                                                               Burmistrz   Krapkowic

                                                                                                                     Andrzej Kasiura

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).