Rekrutacja do szkół podstawowych

Postępowanie rekrutacyjne do szkół podstawowych potrwa od 9 do 28 kwietnia 2022 r.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowane są do klas I na podstawie zgłoszenia rodziców. Zgłoszenia dziecka należy dokonać do 8 marca 2022 roku.

 

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęte do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. W dniach 9 do 29 marca 2022 roku rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej mają czas na złożenie wniosku do szkoły o przyjęcie dziecka. Do 13 kwietnia 2022 r. odbywać się będą posiedzenia komisji rekrutacyjnych w szkołach. 15 kwietnia 2022 r. w szkołach podane będą do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. W terminie od 19 do 22 kwietnia 2022 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych mają czas na potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły. 28 kwietnia 2022 r. znane będą listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Rekrutacja do klasy sportowej w Publicznej Sportowej Szkole Podstawowej Nr 5 im. Janusza Korczaka w Krapkowicach

Do klasy sportowej przyjmowane są dzieci z obwodu szkoły oraz dzieci spoza obwodu szkoły po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Nabór dzieci do klasy sportowej odbywa się w terminach rekrutacji do szkół podstawowych tj. od 9 do 28 kwietnia 2022 r. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej odbędzie się do 23 marca 2022 roku.

 

Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające do szkół podstawowych trwać będzie od 6 do 27 czerwca 2022 r

Kryteria rekrutacji

Kryteria naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krapkowice stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz liczba punktów odpowiadająca każdemu kryterium:

1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata - 10 pkt;

2) szkoła znajduje się w pobliżu miejsca zamieszkania kandydata - 9 pkt;

3) kontynuacja nauki kandydata w zespole szkół lub w zespole szkolno - przedszkolnym – 8 pkt;

4) w obwodzie szkoły zamieszkuje rodzina wspierająca rodziców /opiekunów prawnych kandydata w zapewnieniu mu należytej opieki – 6 pkt;

5) w obwodzie szkoły znajduje się miejsce pracy jednego z rodziców/opiekunów kandydata (pracy wykonywanej na podstawie umowy z kodeksu      pracy, umowy cywilnoprawnej, miejsce wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej  lub miejsca prowadzenia gospodarstwa rolnego) - 5 pkt.

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie powyższych kryteriów są oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów.

 

Pobierz: