Umów wizytę w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach

Szanowni Państwo, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV-2, w trosce o zdrowie Państwa oraz Pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, prosimy  o ograniczenie osobistego załatwiania spraw w Urzędzie i - w miarę możliwości - procedowania ich w formie korespondencji tradycyjnej  lub elektronicznej. Dlatego w sprawach wymagających bezpośredniego kontaktu prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty telefonicznie lub mailowo. W pierwszej kolejności będą obsługiwani umówieni mieszkańcy.

I budynek UMiG w Krapkowicach ul. 3 Maja 17

  1. Wydział Podatków i Opłat Lokalnych: informacje nt. spraw pilnych  można uzyskać drogą telefoniczną – tel.77 44 66 813 i tel.77 44 66 845 lub drogą elektroniczną. Dotyczy to również spraw związanych z działalnością gospodarczą, kontakt pod numerem telefonu: 77 44 66 814.
  1. Wydział Budżetowo-Finansowy: informacje nt. spraw pilnych  można uzyskać drogą telefoniczną - 77 44 66 826 lub drogą elektroniczną. Dotyczy to spraw związanych z opłatami z tytułu: dzierżawy rolnej/rocznej/miesięcznej, wieczystego użytkowania gruntów, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wykupu mieszkań na raty.

Kasa w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach będzie czynna bez zmian, codziennie od 9:00 do 13:30. Zaleca się dokonywanie płatności i należności publicznoprawnych poprzez system bankowości elektronicznej.

  1. Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki- informacje nt. dotyczące konkursów ofert i dotacji na wsparcie rozwoju sportu tel. 77 44 66 822.
  1. Straż Miejska -  zgłoszenie interwencji oraz uzyskanie informacji dotyczących funkcjonowania Straży Miejskiej można uzyskać pod numerem telefonu 606 448 422 lub tel.77 4661 300 w godzinach od 7:00 do 15:00 lub pocztą elektroniczną na adres:

II budynek UMiG w Krapkowicach ul. 3 Maja 21

  1. Urząd Stanu Cywilnego osobiście można załatwiać tylko sprawy pilne a są to: rejestracja urodzeń i zgonów (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym w celu uzgodnienia godziny – tel. 77 44 66 868, 77 44 66 867, wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego – wnioski w sprawie wydania odpisów można wysłać pocztą lub przez e-puap. Zaplanowane śluby cywilne (bez zmian w terminach) z ograniczoną liczbą osób. Na sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Krapkowicach podczas przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński może przebywać maksymalnie 20 osób oraz Kierownik lub Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Do limitu osób, o którym mowa w ust. 1 – wlicza się osoby, które składają oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński oraz dwóch świadków. Do limitu 20 osób wlicza się maksymalnie 6 osób niezaszczepionych oraz do 14 osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19, posiadających ważny Unijny Certyfikat COVID. Osoby, które nie okażą certyfikatu wlicza się do limitu osób niezaszczepionych. Pod pojęciem osoby rozumie się każdą osobę fizyczną, niezależnie od wieku.
  1. Wydział Spraw Obywatelskich:

Zaleca się składanie wniosków o wydanie:

- nowego dowodu osobistego dla dzieci do lat 5,

- o zameldowanie, wymeldowanie,

- zaświadczeń o meldunku,

za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP,

Obsługa klientów będzie prowadzona tylko w najpilniejszych sprawach i tylko dla mieszkańców Miasta i Gminy Krapkowice po uprzednim umówieniu się telefonicznie
tel.77 44 66 865 lub tel. 77 44 66 871.

  1. Wydział Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa:

- nieruchomości – tel. 77 44 66 870, tel. 77 44 66 897 lub tel. 77 44 66 862,

- gospodarka odpadami komunalnymi – tel.77 44 66 895 lub tel.77 44 66 838,

- wycinka drzew – tel. 77 44 66 870,

- decyzje środowiskowe – tel. 77 44 66 864,

- bezdomne zwierzęta – tel.77 44 66 838.

4. Wydział Infrastruktury i Urbanistyki :

- inwestycje – tel. 77 44 66 882, tel. 77 44 66 896 lub tel. 77 44 66 854,

- oświetlenie i oznakowanie – tel.77 44 66 881,

- interwencje dot. dróg – tel. 77 44 66 861 lub tel.77 44 66 881,

- zajęcie pasa drogowego – tel. 77 44 66 861,

- sporządzanie i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, tel. 77 44 66 803 lub tel. 77 44 66 823,

- wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenów w planach zagospodarowania przestrzennego gminy (głównie do celów notarialnych), tel. 77 44 66 803 lub tel. 77 44 66 823

- wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy tel. 77 44 66 803 lub tel. 77 44 66 823,

- opiniowanie wstępnych projektów podziałów nieruchomości, tel. 77 44 66 803.

5. Biuro Inwestycji Gminnych:

- inwestycje – tel. 77 44 66 882, tel. 77 44 66 896 lub tel. 77 44 66 854.

6. Wydział Oświaty i Kultury - w sprawach organizacji oświaty w gminie Krapkowice,
tel. 77 44 66 812.

7. Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli – informacje ws. prowadzonych spraw można uzyskać drogą elektroniczną lub osobiście w dni pracy stacjonarnej uprzednio uzgadniając dzień i godzinę wizyty. Telefon kontaktowy w dni pracy stacjonarnej: 77 44 66 858.

8. Biuro Planowania i Rozwoju:

- dotacje do wymiany źródeł ciepła z budżetu gminy – tel.77 44 66 805 lub tel. 77 44 66 836,

- wnioski Czyste Powietrze – tel.77 44 66 805 lub tel. 77 44 66 836,

- deklaracje dotyczące źródeł ciepła i spalania paliw – tel.77 44 66 805 lub tel.77 44 66 836;
tel. 77 44 66 830.

Dane kontaktowe do Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach

 - Platforma ePUAP: /UMiG/Skrytka (http://epuap.gov.pl/),

- formularz kontaktowy na stronie www.krapkowice.pl

- adres e-mailowy Biura Podawczego Urzędu Miasta:  

- telefon do Punktu Obsługi Klienta: +48  77 44 66 800

 

DJI_0719.jpeg