Most Południowy

Most Południowy to bardzo ważna i strategiczna inwestycja dla całej gminy Krapkowice. Zwiększająca się ciągle liczba pojazdów, szczególnie tych transportowych, powoduje, że nasze miasto często pada ofiarą hałasu i nadmiernych spalin. W ostatnim czasie prace nad tą inwestycją przeszły w etap planowania, a co za tym idzie pojawiło się wiele wątpliwości i obaw. Wyjaśniamy:

05_Krapkowice_zajętość terenu.png

Na obecnym etapie prac, firma projektowa przygotowuje dokumentację na bazie wielowariantowej koncepcji przebiegu przeprawy mostowej i dróg dojazdowych. Procedowana obecnie lokalizacja, na potrzeby projektu oznaczona została jako wariant IV. W istocie jest to najbardziej zbliżona do wariantu II wersja, a więc zbliżona do samego miasta i przebiegająca od skrzyżowania DK 45 i DW 416 w Żywocicach do skrzyżowania ul. Żeromskiego z DW 423. Po miesiącach uzgodnień, wersja ta jako jedyna została pozytywnie zaopiniowana przez Wody Polskie i Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Chodzi m.in. o konieczność oddalenia się od realizowanej inwestycji budowy nowej śluzy. Pozostałe dwa warianty przesunięte były dalej w kierunku Ligoty i zakładały przejście przez chroniony obszar Natura 2000, którego lokalizacja uniemożliwia przeprowadzenie tam jakichkolwiek inwestycji tego typu.

Dziś (17.01) odbędzie pierwsze z cyklu zaplanowanych spotkań z mieszkańcami. Na spotkanie zaprosiliśmy właścicieli działek, na których będą prowadzone odwierty niezbędne do przeprowadzenia badań geologicznych. W najbliższych tygodniach prowadzone będą kolejne rozmowy z właścicielami najbliższych działek.

Wszystkie instytucje opiniujące m.in.: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach wyraziły opinie o braku konieczności raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko przy proponowanym wariancie.

Zdajemy sobie sprawę, że dla mieszkańców ul. Bolesława Chrobrego będzie to duża zmiana, jednak w obecnej sytuacji i po rozpatrzeniu kilku wcześniejszych wariantów, jest to jedyna możliwość budowy Mostu Południowego. Należy wyraźnie zaznaczyć, że najbliższe zabudowania będą znajdować się poniżej pasa drogi, ponieważ ul. Bolesława Chrobrego będzie przechodziła pod wiaduktem nowej obwodnicy. Pamiętajmy, że zadaniem nowego mostu będzie wyprowadzenie dużej części transportu z centrum miasta. To rozwiązanie wpłynie również na jakość powietrza oraz hałas w mieście. W najbliższym czasie będziemy mogli przedstawić kolejne informacje na temat prowadzonych prac i działań zmierzających do finalizacji tej jednej z kluczowych inwestycji przeprowadzanych w naszej gminie.

05_Krapkowice_zajętość terenu.png