Budżet gminy Krapkowice na 2022 rok

Rekordowy budżet, rekordowe inwestycje. 116 320 000 zł dochodu, 142 056 000 zł wydatków. Tak kształtuje się uchwalony 16 grudnia budżet gminy Krapkowice na 2022 rok.

Na sesji Rady Miejskiej, która obradowała 16 grudnia, radni jednomyślnie uchwalili przedstawiony przez Burmistrza Krapkowic projekt uchwały w sprawie budżetu gminy i wieloletniej prognozy finansowej.

Zdecydowaną większość, bo 98 748 000 zł stanowią wydatki bieżące. Ich głównymi kierunkami są niezmiennie oświata i wychowanie wraz z edukacyjną opieką wychowawczą. Na ten cel gmina przeznaczy 38 502 800 zł. Na pomoc społeczną oraz grupę „Rodzina” zaplanowano 26 411 800 zł.

budżet_2022.png

Bardzo dużą kwotę samorząd zamierza przeznaczyć także na inwestycje. Wydatki majątkowe w 2022 roku wyniosą aż 43 308 000 zł, czyli ponad 30% wszystkich wydatków. Na inwestycje na drogach gminnych zaplanowano łącznie 15 667 600 zł. Najwięcej, bo 6 927 634 zł przeznaczonych zostanie na budowę dróg w rejonie ulic Azalii i Prudnickiej, 2 051 394 zł na opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji „Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z dwoma dojazdami”. 400 000 zł zaplanowano na wykonanie dokumentacji i rozpoczęcie I etapu budowy dróg na nowym krapkowickim Osiedlu Zielonym. Ponadto realizowana będzie budowa drogi do terenów inwestycyjnych w Rogowie Opolskim, a także budowa II etapu ulicy Meblarskiej w Krapkowicach.

Ważne z punku bezpieczeństwa gminy będą z pewnością inwestycje budowlane za około  1 180 000 zł związane z budową dwóch obiektów garażowych dla jednostek OSP w Dąbrówce Górnej i Żywocicach.

1 096 523 zł przeznaczonych zostanie na budowę ścieżki rowerowej i parkingu park & ride w ramach zadania Czas na rower II. Bardzo ważne pozycje w budżecie gminnych inwestycji to przebudowa placu zabaw przy ulicy Staszica – 3 500 000 zł  oraz budowa cmentarza przy ulicy Wrzosów - 3 000 000 zł. Wysokość środków przeznaczonych na tę drugą inwestycję uzależniona będzie od pozyskania środków z kolejnego naboru Polskiego Nowego Ładu.

Planowany w projekcie deficyt w wysokości 25 736 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wyemitowanych obligacji komunalnych (8 800 000 zł), z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (7 369 000 zł) oraz z tzw. wolnych środków (9 567 000 zł).  Projekty uchwał budżetowych gminy oraz możliwość sfinansowania deficytu budżetowego w roku 2022 pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa.