• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

OGŁOSZENIE BURMISTRZA  KRAPKOWIC

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic 3 Maja i Mickiewicza w Krapkowicach

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647  z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Krapkowicach Uchwały Nr XXV/425/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic 3 Maja i Mickiewicza w Krapkowicach.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice,
ul. 3 Maja 17  w terminie do dnia  10 czerwca 2014r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Krapkowic
  /-/ Andrzej Kasiura


OGŁOSZENIE BURMISTRZA  KRAPKOWIC

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic 3 Maja i Mickiewicza w Krapkowicach

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, do którego przystąpiono na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XXV/425/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. 

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej prognozy. Wnioski należy składać do dnia 10 czerwca 2014r.:
1. na piśmie na adres: Urząd  Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice
2. drogą elektroniczną na adres: umig@krapkowice.pl  lub
3. osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, w godzinach otwarcia Urzędu, w pokoju nr 13, II budynek
(ul. 3 Maja 21).

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

               Burmistrz Krapkowic
                 /-/ Andrzej Kasiura

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).