• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach       

w dniu 16 grudnia 2021 r. (czwartek) o godz. 1400
w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7 (sala kinowa)

 

z porządkiem obrad:

Sprawy regulaminowe i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie międzysesyjnym- od 18.11.2021 r.

3. Zapytania i interpelacje radnych nie związane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt.10 porządku obrad.

4. Uchwalenie budżetu Gminy na 2022 rok oraz wpf (projekty uchwał nr 1 i 2 z 01.12.2021 r.).

5. Zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej w Krapkowicach z działalności kontrolnej w 2021 roku (projekt uchwały nr 3 z 07.12.2021 r. ).

6.Uchwalenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krapkowicach na 2022 rok (projekt uchwały nr 4 z 26.11.2021 r.).

7. Zatwierdzenie Sprawozdań Komisji Rady z działalności w 2021 roku : Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Komisji Spraw Społecznych, Komisji Gospodarki i Finansów oraz Komisji ds. Odznaczeń. Zatwierdzenie Planów Pracy na 2022 rok Rady Miejskiej oraz Komisji stałych.

8. Zatwierdzenie Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok, Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok, Program Wspierania Rodziny na lata 2022-2024, Program Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2022 rok ( projekty uchwał nr 5, nr 6, nr 7, nr 8 z 29.11.2021r. ).

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) projekt uchwały nr 9 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Krapkowice na 2022 r. (projekt uchwały z 17.11.2021 r);

b) projekt uchwały nr 10 w sprawie zmiany uchwały XXIV/294/2021 Rady Miejskiej w Krapkowicach z 25 lutego 2021 r. w sprawie powierzenia wykonania niektórych zadań własnych Gminy Krapkowice z zakresu gospodarki komunalnej spółce Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Krapkowicach (projekt uchwały z 01.12.2021 r);

c)projekt uchwały nr11 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Krapkowic (projekt uchwały z 01.12.2021 r);

d) projekt uchwały nr 12 w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Krapkowicach (projekt uchwały z 07.12.2021 r);

e) projekt uchwały nr 13 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2021 rok (projekt uchwały z 01.12.2021 r);

f) projekt uchwały nr 14 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt uchwały z 01.12.2021 r);

g) projekt uchwały nr 15 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Krapkowice i jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy społecznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz organu uprawnionego do udzielenia tych ulg (projekt uchwały z 01.12.2021 r);

h) projekt uchwały nr 16 w sprawie ustalenia diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych (projekt uchwały z 03.12.2021 r);

i) projekt uchwały nr 17 w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Krapkowicach i nadania jej statutu (projekt uchwały z 07.12.2021 r).

10. Raport z wykonania ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krapkowice na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026” za lata 2019-2020.

11.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad oraz w okresie międzysesyjnym.

12.Wolne wnioski, interpelacje i zapytania, informacje.

13.Zakończenie XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

 

    

Przed Sesją Rady odbędzie się Posiedzenie Komisji Połączonych- Krapkowicki Dom Kultury –sala kinowa  :

 

1) 14.12.2021 r. (wtorek) godz. 1400 –  oprócz tematów sesyjnych  komisja  dodatkowo omówi:

Informacja bieżąca z działalności Straży Miejskiej oraz Krapkowickich dzielnicowych, OPS,WTZ,ŚDS; Informacja nt. podstawowej opieki zdrowotnej.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).