Termomodernizacja szkoły w Kórnicy

Do tej inwestycji Gmina Krapkowice przygotowywała się od kilku lat. Trzykrotnie organizowane postępowania przetargowe nie przyniosły efektu, ale w tym roku, w czwartej procedurze, wyłoniono wykonawcę. O realizację tego zadania ubiegało się pięć firm. Ostatecznie, inwestycję zrealizuje lokalna krapkowicka firma BUDOPAP Sp. z o.o., która przeprowadzi kompleksową modernizację energetyczną ZSP w Kórnicy. Cały obiekt zostanie ocieplony, wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwi zewnętrze oraz izolacja dachu. Pojawi się energooszczędne oświetlenie, zamontowana zostanie także pompa ciepła z zasobnikiem, nowe grzejniki, izolacja termiczna c.o. Wprowadzony zostanie także system zarządzania energią. Koszt całej inwestycji to ponad 2 600 000 zł, z czego prace budowlano-montażowe to koszt 2 562 000 zł, pozostałe to m.in. dokumentacja projektowa oraz nadzory. Dofinansowanie tej inwestycji z RPO WO wyniesie maksymalną możliwą kwotę 1 200 000 zł, pozostałe koszty stanowić będą wkład własny Gminy Krapkowice.

Projekt ten stanowi ważny element programu zmierzającego do ograniczenia emisji szkodliwych gazów do atmosfery i poprawy efektywności energetycznej w Gminie. Do obwodu szkolno-przedszkolnego ZSP w Kórnicy należą dzieci z miejscowości: Borek, Kórnica, Nowy Dwór Prudnicki oraz Ściborowice, tj. z 1/3 wszystkich sołectw Gminy.  

 

 

term.jpeg

Projekt pn. „Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w obiekcie użyteczności publicznej Gminy Krapkowice, w ZSP w Kórnicy” dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2: Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.2. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej.