• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

OGŁOSZENIE BURMISTRZA  KRAPKOWIC

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krapkowice

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Krapkowicach uchwały Nr XXV/430/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krapkowice zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XXI/346/2013 dnia 11 września 2003 r.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego Studium.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17  w terminie do dnia  03.czerwca 2014r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

                                                   Burmistrz Krapkowic
                                                    /-/ Andrzej Kasiura

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA  KRAPKOWIC

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  projektu  zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krapkowice

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krapkowice zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XXI/346/2013 z dnia 11 września 2003 r., do którego przystąpiono na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XXV/430/2014 z dnia 26 lutego 2014 r.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej prognozy. Wnioski należy składać do dnia 03 czerwca 2014r.:
1. na piśmie na adres: Urząd  Miasta i Gminy Krapkowice, ul.3 Maja 17, 47-303 Krapkowice
2. drogą elektroniczną na adres: umig@krapkowice.pl  lub
3. osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, w godzinach otwarcia Urzędu, w pokoju nr 13, II budynek (ul. 3 Maja 21).

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

                                                 Burmistrz Krapkowic
                                                   /-/ Andrzej Kasiura

 

 

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).