XXXI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach

XXXI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach       

w dniu 18 listopada 2021 r. (czwartek) o godz. 1400
w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7 (sala kinowa)

 

   z porządkiem obrad:

1.  Sprawy regulaminowe i  stwierdzenie  prawomocności  obrad.

2. Sprawozdanie  Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie międzysesyjnym od 23.09.2021 r. do 18.11.2021 r.

3. Zapytania i interpelacje  radnych nie związane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt. 7 porządku  obrad.

4. Uchwalenie stawek podatków i opłat  lokalnych na 2022 rok:

-projekt uchwały nr 1 w sprawie określenia  wysokości stawek w podatku  od   nieruchomości (projekt uchwały z 19.10.2021 r.);

-projekt uchwały nr 2 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (projekt uchwały z 25.10.2021 r.);

5. Zatwierdzenie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2022 rok:

-projekt uchwały nr 3 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na 2022 rok” (projekt uchwały z 03.11.2021 r.).

6. Podjęcie uchwał:

a) projekt uchwały nr 4 w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta  i Gminy Krapkowice” (projekt uchwały  z  20.10.2021 r.);

b) projekt uchwały nr 5  zmieniający uchwałę nr II-9-2018 w sprawie wyboru składu komisji ds.Odznaczeń (projekt   uchwały z  27.10.2021 r.);

c) projekt uchwały nr 6 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żywocice (projekt uchwały z 28.10.2021r.);

d) projekt uchwały nr 7 w sprawie uchwalenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Steblów  (projekt uchwały z 28.10.2021r.);

e) projekt uchwały nr 8 w sprawie uchwalenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miasta  Krapkowic w rejonie ul.Parkowej, Kozielskiej, Prudnickiej (projekt uchwały z 28.10.2021r.);

f) projekt uchwały nr 9 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/321/2021 Rady Miejskiej w Krapkowicach z 22 kwietnia 2021r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Opolskiej, Limanowskiego  i Papierników w Krapkowicach (projekt uchwały z 28.10.2021r.);

g) projekt uchwały nr 10 w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/294/2021 Rady Miejskiej w Krapkowicach z 25 lutego 2021r. w sprawie powierzenia wykonania niektórych zadań własnych Gminy Krapkowice z zakresu gospodarki komunalnej spółce Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Krapkowicach (projekt uchwały z 03.11.2021r.);

h) projekt uchwały nr 11 w sprawie uchylenia uchwały nr XII/178/2021 Rady Miejskiej w Krapkowicach z 18 kwietnia 2012r  w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oaz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród  i wyróżnień (projekt uchwały z 03.11.2021r.);

i) projekt uchwały nr 12 w sprawie uchylenia uchwały nr IV/41/2011 Rady Miejskiej  w Krapkowicach z 9 lutego 2011 roku  w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Krapkowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (projekt uchwały     z 03.11.2021r.);

j) projekt uchwały nr 13  w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2021 rok (projekt uchwały z 04.11.2021r.);

k) projekt uchwały nr 14 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  (projekt uchwały z 04.11.2021r.);

l) projekt uchwały nr 15 w sprawie  przystąpienia do sporządzenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w rejonie Opolskiej i Limanowskiego (projekt uchwały z 04.11.2021r.);

m) projekt uchwały nr 16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz  udzielenie bonifikaty  (projekt uchwały z 19.10.2021r.);

n) projekt uchwały nr 17 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie  nieruchomości  (projekt uchwały z 19.10.2021r.);

o) projekt uchwały nr 18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (projekt uchwały z 26.10.2021r.);

7.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt.3 porządku obrad oraz w okresie  międzysesyjnym.

8. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania, informacje.

9. Zakończenie  XXXI Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

 

      

Przed Sesją Rady odbędzie się Posiedzenie Komisji Połączonych- Krapkowicki Dom Kultury –sala kinowa  :

 

1) 16.11.2021 r. (wtorek) godz. 1400 –  oprócz tematów sesyjnych  komisja  dodatkowo omówi:

Realizacja procesu dydaktycznego i wychowawczego, w tym organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach, informacja o działalności instytucji i organizacji pozarządowych w zakresie zadań na rzecz dzieci i młodzieży;  Informacja bieżąca z działalności Straży Miejskiej oraz Krapkowickich dzielnicowych, OPS,WTZ,ŚDS; Informacja nt. podstawowej opieki zdrowotnej.