XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach

Transmisja na żywo dostępna w trakcie trwania obrad Sesji

 

XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach

w dniu 23 kwietnia 2014 r. (środa) o godz. 1400

w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7

z porządkiem obrad:

  1. Otwarcie XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym - od 26.02.2014 r. do 23.04.2014r.

  3. Wnioski i zapytania radnych niezwiązane z tematami obrad - odpowiedzi w pkt. 13 porządku obrad.

  4. Sprawozdanie z rocznej działalności WTZ, ŚDS oraz OPS - rodzaje, wielkość zasiłków oraz udział w budżecie gminy w zaspakajaniu potrzeb społecznych w 2013 roku.

  5. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Krapkowice.

  6. Informacja nt. udzielonych zamówień publicznych w 2013 roku i I kwartale 2014 r.

  7. Sprawozdanie nt. Wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.

  8. Informacja o stanie zaawansowania prac związanych z kanalizacją sanitarną Gminy Krapkowice.

  9. Stan przygotowań i zabezpieczeń Gminy Krapkowice w razie wystąpienia powodzi.

10. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania gminy. Informacja o działalności sportowej w 2013 roku.

11. Informacja nt. udziału Gminy Krapkowice w programie „Odnowa Wsi”. Plan na 2014 rok. Informacja nt. wykorzystania funduszów sołeckich.

12. Podjęcie uchwał w sprawach różnych.

13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w pkt.3 porządku obrad.

14. Wolne wnioski i zapytania.

15. Zakończenie XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

 

Tydzień przed Sesją odbędą się posiedzenia komisji  :

1) 15.04.2014r.godz.14oo Komisja Spraw Społecznych - w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krapkowicach  - oprócz tematów sesyjnych dodatkowo komisja omówi: Działalność Straży Miejskiej i krapkowickich dzielnicowych; Współpraca Krapkowic z miastami partnerskimi; Informacja dot. konkretnych działań w sprawie budowy nowego cmentarza komunalnego.

2) 16.04.2014r. godz. 1400  Komisja Edukacji, Kultury i Sportu- w Zespole  Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 w Rogowie Opolskim - oprócz tematów sesyjnych, dodatkowo komisja omówi: Analiza kosztów utrzymania placówek oświatowych w 2013 roku; Zestawienie remontów przeprowadzonych w placówkach oświatowych w 2013 roku ; Sprawozdanie z realizacji dotacji na zadania oświatowe i opiekuńcze w 2013 roku(stypendia szkolne,refundacja kosztów nauki zawodu, żłobki);Informacja nt działalności kulturalnej KDK, z uwzględnieniem przygotowań do organizacji Dnia Dziecka.

3) 17.04.2014r.godz.14oo Komisja Gospodarki i Finansów - oprócz tematów sesyjnych komisja omówi: Sprawozdanie z funkcjonowania Spółki Gminnej ZGKiM po okresie zimowym 2013-2014; Informacja nt. termomodernizacji Hali Sportowej im. W. Piechoty; Informacja nt. funkcjonowania i kosztów utrzymania sali gimnastycznej w Żywocicach.