• PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

PLENER MALARSKI

Bioróżnorodność Gminy Krapkowice w obiektywie cztery pory roku (1).png

Przechwytywanie.png

REGULAMIN PLENERU MALARSKIEGO
organizowanego w ramach projektu pn.:
 „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” (nr decyzji RPOP.05.01.00-16-0001/17) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014-2020, Oś priorytetowa 5 – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1- Ochrona różnorodności biologicznej.

 

ORGANIZATOR:

Gmina Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47 -303 Krapkowice

TEAMAT PLENERU:

„Cztery Pory Roku w Mosznej”

TERMIN I MIEJSCE PLENERU:

Plener malarski „Cztery Pory Roku w Mosznej” odbędzie się w dniach 01-02 września 2021 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Plener ma charakter otwarty z ograniczoną liczbą uczestników (3 osób).
 2. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie do Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, Wydziału Oświaty i Kultury pok. 13, II budynek własnoręcznie podpisanego zgłoszenia udziału (karta zgłoszenia, stanowiąca załącznik do niniejszego regulaminu), w terminie
  od 20.08.2021 r. do 26.08.2021r. Podpis na karcie zgłoszenia oznacza akceptację regulaminu.

UDZIAŁ ARTYSTÓW:

 1. Do udziału zapraszamy pełnoletnich artystów profesjonalnych i artystów amatorów należących do organizacji pozarządowych zrzeszających lokalnych artystów z Gminy Krapkowice.
 2. Udział w plenerze malarski jest bezpłatny.
 3. O udziale artysty w plenerze decyduje kolejność zgłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy
  w Krapkowicach, Wydział Oświaty i Kultury pok. 13, II budynek.
 4. Uczestnik w czasie pleneru wykonana pracę malarską zgodną z tematem pleneru malarskiego, o wymiarach  50 x 70 cm, technika pracy: dowolna.

ORGANIZACJA PLENERU MALARSKIEGO:

 1. Każdy z uczestników do miejsca zakwaterowania dojeżdża na koszt własny.
 2. Organizator zapewnia wyżywienie w postaci: śniadania, obiadu, kolacji oraz poczęstunku kawowego.
 3. Organizator pokrywa koszty zakwaterowania (1 nocleg).
 4. Uczestnicy przyjeżdżają z materiałami potrzebnymi do pracy twórczej.
 5. Plener odbędzie się niezależnie od warunków pogodowych.
 6. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe w trakcie trwania pleneru malarskiego.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty, zniszczenia albo uszkodzenia mienia uczestników pleneru.
 8. Niewykonanie pracy w trakcie pleneru wiąże się ze skreśleniem z listy uczestników.
 9. Organizator przewiduje dla uczestników pleneru napoje zimne (wodę).
 10. Każdy z uczestników otrzyma szczegółowy harmonogram pleneru.

ZASADY WYBORU FINALISTÓW:

 1. Prace będą oceniane przez Komisję konkursową powołaną przez Organizatora.
 2. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja konkursowa, zwana dalej „Komisją”.
 3. Oceniając pracę Komisja bierze pod uwagę: oryginalność, zaskakujące spojrzenie, wrażenia estetyczne, precyzję wykonania, umiejętności malarskie, zgodność z tematem.
 4. Decyzje Komisji są ostateczne.
 5. Wyniki pleneru zostaną spisane w formie protokołu Konkursu, który będzie podpisany przez przewodniczącego oraz członków komisji.
 6. Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna.

NAGRODY:

 1. Dla uczestników pleneru malarskiego przewidziane są nagrody oraz upominki promocyjne.
   

POSTANOWIENIA OGÓLNE I KOŃCOWE:

 1. Na terenie Zamku w Mosznej obowiązuje przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego związanego z epidemią wirusa SARS-CoV-2.
 2. Każdy Uczestnik pleneru jest osobiście odpowiedzialny za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w celu zmniejszenia zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa m. in. przez:
 1. rezygnację z osobistego udziału w plenerze malarskim w przypadku pojawienia
   się symptomów choroby zakaźnej;
 2. częste mycie rąk wodą z mydłem przez minimum 30 sekund, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekowanie ich płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%)
 3. przestrzeganie zasad dystansu społecznego (utrzymywanie stosownego odstępu –
  co najmniej 2 m);
 4. ograniczanie kontaktu fizycznego (unikanie uścisków, podawania ręki, etc.);
 5. zakrywanie nosa i ust za pomocą maski albo maseczki lub przyłbicy w pomieszczeniach zamkniętych;
 6. wyrażenie zgody na poddawanie się ewentualnemu pomiarowi temperatury przed wejściem na teren Zamku w Mosznej (dopuszczalna temperatura to 37 stopni C).
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy Uczestnikowi wstępu na teren, w którym odbędzie się plener malarski oraz odmowy uczestnictwa w plenerze malarski w przypadku niestosowania przez niego środków ochrony osobistej, o których mowa powyżej
  oraz w przypadku pojawienia się symptomów chorobowych.
 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady pleneru malarskiego.
 3. Przystąpienie uczestnika w plenerze malarskim jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
 4. Osoby, które nie spełniają wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z udziału w plenerze malarskim
  i obciążenie kosztami poniesionymi przez Organizatora.
 5. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, zmiany lub przesunięcia terminu pleneru malarskiego bez podania przyczyny.
 7. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników pleneru malarskiego.
 8. Prace wykonane podczas pleneru przechodzą na własność Organizatora.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Zmiany te będą niezwłocznie publikowanie na stronie internetowej Organizatora.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-300 Krapkowice

2. Inspektorem ochrony danych  jest Agnieszka Kaczmarczyk.

3. Dane osobowe Pana/i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ,b ,c, d ,e, f  lub art. 9 ust. 1 lit. a, b, c, d, h, i, j ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu: udziału w Plenerze Malarskim pn. „ Cztery Pory Roku w Mosznej” w ramach projektu pn.: „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” (nr decyzji RPOP.05.01.00-16-0001/17) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1- Ochrona różnorodności biologicznej.

4. Organizator będzie zbierał następujące dane: imię i nazwisko uczestnika, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz wizerunek.

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Gmina Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-300 Krapkowice

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od daty realizacji umowy.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Placówki Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania,a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wykluczenie z udziału w plenerze.

Wykorzystanie wizerunku:

1. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykorzystania jego utrwalonego wizerunku w następujących formach:

a) utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie;

b) udostępnianie partnerom Organizatora oraz innym jednostkom – działającym w celach zgodnych z celami organizacji pleneru malarskiego – egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania ich do promocji Organizatora;

c) wprowadzenia do pamięci komputera i do sieci multimedialnej;

d) zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku;

e) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

f) zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach;

g) emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych;

h) publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w plenerze malarskim.

2. Wykorzystanie wizerunku uczestnika możliwe jest w szczególności dla celów informacyjnych, promocyjnych oraz marketingowych związanych z realizowaną przez Organizatora działalnością edukacyjną oraz celów działalności Organizatora poprzez umieszczenie wizerunku na stronach internetowych, blogach i fanpage’ach prowadzonych przez Organizatora.

3. Rozpowszechnianie wizerunku, o którym mowa w ust. 1-2, odbywa się w oparciu o zezwolenie, o którym mowa w art. 81 ust. 1 zdanie 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.). Zezwolenie jest udzielone przez uczestnika poprzez akceptację niniejszego Regulaminu.

4. Mając na uwadze bezpłatny i społeczny charakter organizowanego pleneru malarskiego oraz dobrowolny udział, uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń, w tym również o jakiekolwiek wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) z tytułu udostępnienia i rozpowszechniania jego wizerunku w celach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Zezwolenie udzielone przez Uczestnika w powyższy sposób oraz oświadczenie o zrzeczeniu ewentualnych roszczeń jest oświadczeniem woli wyrażonym w rozumieniu art. 60 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.) w związku z art. 81 ust. 1 zd. 1 Prawa autorskiego.

6. W przypadku cofnięcia zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika, uczestnik zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z wykorzystaniem wizerunku na podstawie uprzedniej zgody oraz kosztów koniecznych do poniesienia celem wycofania wizerunku uczestnika. Do kosztów określonych w zdaniu poprzedzającym zaliczyć należy w szczególności koszt wykonania utrwalenia wizerunku oraz obróbki wykonanego materiału dla celów określonych przez Organizatora, koszt projektu i wykonania ewentualnych materiałów promocyjnych, reklamowych etc. oraz koszt cofnięcia określonych wyżej czynności podejmowanych przez Organizatora.

3. Rozpowszechnianie wizerunku, o którym mowa w ust. 1-2, odbywa się w oparciu o zezwolenie, o którym mowa w art. 81 ust. 1 zdanie 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.). Zezwolenie jest udzielone przez uczestnika poprzez akceptację niniejszego Regulaminu.

4. Mając na uwadze bezpłatny i społeczny charakter organizowanego pleneru malarskiego oraz dobrowolny udział, uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń, w tym również o jakiekolwiek wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) z tytułu udostępnienia i rozpowszechniania jego wizerunku w celach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Zezwolenie udzielone przez Uczestnika w powyższy sposób oraz oświadczenie o zrzeczeniu ewentualnych roszczeń jest oświadczeniem woli wyrażonym w rozumieniu art. 60 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.) w związku z art. 81 ust. 1 zd. 1 Prawa autorskiego.

6. W przypadku cofnięcia zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika, uczestnik zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z wykorzystaniem wizerunku na podstawie uprzedniej zgody oraz kosztów koniecznych do poniesienia celem wycofania wizerunku uczestnika. Do kosztów określonych w zdaniu poprzedzającym zaliczyć należy w szczególności koszt wykonania utrwalenia wizerunku oraz obróbki wykonanego materiału dla celów określonych przez Organizatora, koszt projektu i wykonania ewentualnych materiałów promocyjnych, reklamowych etc. oraz koszt cofnięcia określonych wyżej czynności podejmowanych przez Organizatora.

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).