• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic

           W toku prowadzonego postępowania administracyjnego, na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.) informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w ramach którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowa na działce nr 31, 32, 34, 35, 38, 152 w obrębie miejscowości Krapkowice, gmina Krapkowice jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 5,5 MW, o maksymalnej wysokości do 215 m n. p. t., wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem energetycznym i telekomunikacyjnym”, którego Wnioskodawcą jest Centralna Grupa Energetyczna S. A. 62-510 Konin, ul. Spółdzielców 3.

         Zgodnie z art. 77 ust. 1 w/w ustawy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje Burmistrz Krapkowic po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach.

       Wniosek wraz z raportem został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

       Wypełniając dyspozycję art. 33 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku informuję, że niezbędna dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 21 (pokój 37).
Jednocześnie zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej do Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach w terminie od 5 do 25 lutego 2014 r. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Krapkowic przed wydaniem przedmiotowej decyzji.

 

 

                                                                                                           Burmistrz Krapkowic

                                                                                                            /-/ Andrzej Kasiura

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).