• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Nowe zasady rekrutacji do szkół

Rozpoczęły się rekrutacje na rok szkolny 2014/2015 do szkół prowadzonych przez Gminę Krapkowice. Zmiany do ustawy o systemie oświaty, które weszły w życie 18 stycznia 2014 r., wprowadziły nowe zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół.

Regulacje szczegółowe w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015:

Kandydaci zamieszkali odpowiednio w odwodzie szkoły podstawowej lub gimnazjum nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu i są przyjmowani z urzędu na podstawie zgłoszenia, które zawiera dane kandydatów i rodziców kandydatów. Formularz zgłoszeniowy można pobrać w sekretariatach szkół lub ze stron internetowych placówek oświatowych.

Kandydaci zamieszkali odpowiednio poza obwodem szkoły podstawowej lub gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Wnioski można pobrać w sekretariatach szkół lub ze stron internetowych placówek oświatowych.

W postępowaniu rekrutacyjnym decydują kryteria zawarte w statucie danej szkoły. Statut określa także wymagane dokumenty oraz sposób przeliczania na punkty.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do publicznej szkoły podstawowej – określa statut szkoły, natomiast w przypadku publicznego gimnazjum, termin postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów określa właściwy kurator oświaty.

Termin postępowania uzupełniającego – w przypadku gimnazjum wyznacza dyrektor gimnazjum w uzgodnieniu z Burmistrzem Krapkowic.

Zgłoszenia i wnioski uczniów do szkół podstawowych należy składać do dnia  31 marca br., natomiast do gimnazjów – do dnia 30 kwietnia br.

Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego do gimnazjów jest ukończenie szkoły podstawowej. W postępowaniu rekrutacyjnym do gimnazjów laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności.

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół/klas sportowych przyjmuje się kandydatów na warunkach i zasadach określonych odpowiednio dla szkoły podstawowej, gimnazjum uzupełnionych o  następujące dodatkowe warunki:
1)    bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza;
2)    zaliczenie prób sprawności fizycznej, ustalonych przez komisję rekrutacyjną, lub trenera albo instruktora;
3)    przedstawienie pisemnej zgody rodziców.

W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy językowej publicznego gimnazjum może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych.

Wszelkie informacje o rekrutacji można uzyskać bezpośrednio w placówkach funkcjonujących na terenie gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych placówek .

                                                             

Wydział Oświaty i Kultury

UMiG w Krapkowicach

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).