• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Ratownik Wodny Pływalni

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Krapkowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ogłasza nabór na stanowisko

 

RATOWNIK WODNY PŁYWALNI

na Pływalni Delfin w Krapkowicach.

 

  1. Określenie stanowiska pomocniczego:

Ratownik wodny pływalni 

  1. Wymagania niezbędne:

- zdolność do czynności i korzystania z pełni praw publicznych,

- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,

- wykształcenie średnie,

- ukończone kursy i uprawnienia (Kwalifikowany Kurs Pierwszej Pomocy)

- posiadanie aktualnych uprawnień ratownika wodnego pływalni,

- obowiązkowo znajomość języka polskiego,

- umiejętność obsługi komputera

  1. Wymagania dodatkowe:

- dyspozycyjność, uczciwość, odpowiedzialność za realizowane zadania, systematyczność i konsekwencja w działaniu, komunikatywność, dokładność, otwartość na innowacyjność,

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Pełnienie służby na wyznaczonym stanowisku, stałe obserwowanie powierzchni  wody,                                    

niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji      ratowniczej.

2. Kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób kąpiących się.

3. Sygnalizowanie, za pomocą urządzeń alarmowych (gwizdek, mikrofon), przekroczeń    regulaminu.

4. Reagowanie na wszelkie wypadki naruszenia regulaminu obowiązującego na terenie pływalni.

5. Dopilnowanie przestrzegania zasad higieny przez korzystających z pływalni poprzez:

- zezwalanie na wejście na halę basenową tylko w obowiązującym stroju kąpielowym,

- zwracanie uwagi na dokładne mycie się użytkowników przed wejściem na halę basenową.

6. Oczyszczenie powierzchni wody i dna z wszelkich przedmiotów.

7. Przygotowanie i konserwacja sprzętu ratowniczego.

8. Ratownik ponosi odpowiedzialność za porządek na hali basenowej.

9. Ratownik ponosi odpowiedzialność materialną za powierzony sprzęt i urządzenia.

10. Ratownik ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób kąpiących się.

11. Ratownik jest zobowiązany do pomocy w organizowaniu zajęć nauki i   doskonalenia pływania.

13. Ratownik jest zobowiązany do skontrolowania stanu liczebnego grup  zorganizowanych (maksymalnie 15 osób) przed dopuszczeniem do użytkowania.

 

  1. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny, życiorys (CV),

- oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

- kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz kwalifikacje,

- kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, opinie, referencje.

Za wiarygodność przedstawionych kopii dokumentów ponosi pełną odpowiedzialność osoba składająca dokumenty.

            Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres:  Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Krapkowice sp. z o.o., 47-300 Krapkowice, ul. Wrzosów 2  lub składać osobiście na Pływalni Delfin w biurze nr 6– w terminie do 31 marca 2014r. do godziny 12.00

            Dokumenty, które wpłyną do OSiRu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona  na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Krapkowice:  www.delfin.krapkowice.pl

            Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r. Nr 101, poz.926 ze zm.) oraz Ustawą z dn. 21.11.2008r. O pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz.1458)”.

 

Krapkowice, dnia 17.03.2014r

Informacja o naborze jest umieszczona  na stronie internetowej OSiR Krapkowice, na stronie internetowej Urzędu Miasta w Krapkowicach, na tablicy ogłoszeń Ośrodka Sportu i Rekreacji.

PREZES Joachim Kubilas

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).