Nowe zasady rekrutacji do przedszkoli

10 marca br. rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez gminę Krapkowice. Odbędzie się ona według nieco innych zasad niż dotychczas, gdyż 18 stycznia weszły w życie zmiany do ustawy o systemie oświaty, dotyczące rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół.

Co rodzic wiedzieć powinien o rekrutacji na najbliższy rok szkolny – 2014/2015?

Rekrutacja nie dotyczy dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola. Rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danej placówce.

                W I etapie rekrutacji do przedszkoli przyjmuje się wyłącznie dzieci zamieszkałe w gminie Krapkowice. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica/opiekuna prawnego złożony u dyrektora przedszkola. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc w I etapie postępowania brane są pod uwagę kryteria ustawowe: wielodzietność rodziny, niepełnosprawność
w rodzinie, samotne wychowywanie dziecka, objęcie dziecka pieczą zastępczą.

W przypadku wolnych miejsc, przedszkole organizuje II etap postępowania rekrutacyjnego. Wówczas brane są pod uwagę kryteria przyjęte przez dyrektora przedszkola w uzgodnieniu z Burmistrzem Krapkowic: każdy z rodziców/opiekunów pracuje, lokalizacja przedszkola najbliżej miejsca zamieszkania, lokalizacja przedszkola najbliżej miejsca pracy jednego z rodziców/opiekunów, dziecko posiada rodzeństwo korzystające z usług przedszkola, dziecko objęte opieką kuratora sądowego/asystenta rodziny, deklarowany pobyt powyżej 5 godzin dziennie.

Każdemu z kryteriów przypisana jest określona liczba punktów.

Postępowania rekrutacyjne prowadzić będą komisje powołane przez dyrektorów placówek przedszkolnych .

Wnioski oraz załączniki do wniosków należy składać w przedszkolach w terminie od 10 marca 2014 r. do 31 marca 2014 r. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dyrektorzy podadzą  do publicznej wiadomości dnia 4 kwietnia 2014 r. Do dnia 10 kwietnia 2014 r. rodzice muszą potwierdzić wolę przyjęcia miejsca w przedszkolu. Publiczne podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych nastąpi w dniu 25 kwietnia 2014 r.

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata i może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. W terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie. Uzasadnienie powinno zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. W terminie 7 dniu od otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat może złożyć do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.  W terminie 7 dni od otrzymania odwołania dyrektor jest obowiązany rozpatrzyć odwołanie.  Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

Informacje o rekrutacji można uzyskać  bezpośrednio w placówkach u dyrektorów przedszkoli w placówkach funkcjonujących na terenie gminy Krapkowice.

                                                           

Wydział Oświaty i Kultury
UMiG w Krapkowicach