• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Nowe zasady rekrutacji do przedszkoli

10 marca br. rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez gminę Krapkowice. Odbędzie się ona według nieco innych zasad niż dotychczas, gdyż 18 stycznia weszły w życie zmiany do ustawy o systemie oświaty, dotyczące rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół.

Co rodzic wiedzieć powinien o rekrutacji na najbliższy rok szkolny – 2014/2015?

Rekrutacja nie dotyczy dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola. Rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danej placówce.

                W I etapie rekrutacji do przedszkoli przyjmuje się wyłącznie dzieci zamieszkałe w gminie Krapkowice. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica/opiekuna prawnego złożony u dyrektora przedszkola. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc w I etapie postępowania brane są pod uwagę kryteria ustawowe: wielodzietność rodziny, niepełnosprawność
w rodzinie, samotne wychowywanie dziecka, objęcie dziecka pieczą zastępczą.

W przypadku wolnych miejsc, przedszkole organizuje II etap postępowania rekrutacyjnego. Wówczas brane są pod uwagę kryteria przyjęte przez dyrektora przedszkola w uzgodnieniu z Burmistrzem Krapkowic: każdy z rodziców/opiekunów pracuje, lokalizacja przedszkola najbliżej miejsca zamieszkania, lokalizacja przedszkola najbliżej miejsca pracy jednego z rodziców/opiekunów, dziecko posiada rodzeństwo korzystające z usług przedszkola, dziecko objęte opieką kuratora sądowego/asystenta rodziny, deklarowany pobyt powyżej 5 godzin dziennie.

Każdemu z kryteriów przypisana jest określona liczba punktów.

Postępowania rekrutacyjne prowadzić będą komisje powołane przez dyrektorów placówek przedszkolnych .

Wnioski oraz załączniki do wniosków należy składać w przedszkolach w terminie od 10 marca 2014 r. do 31 marca 2014 r. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dyrektorzy podadzą  do publicznej wiadomości dnia 4 kwietnia 2014 r. Do dnia 10 kwietnia 2014 r. rodzice muszą potwierdzić wolę przyjęcia miejsca w przedszkolu. Publiczne podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych nastąpi w dniu 25 kwietnia 2014 r.

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata i może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. W terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie. Uzasadnienie powinno zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. W terminie 7 dniu od otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat może złożyć do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.  W terminie 7 dni od otrzymania odwołania dyrektor jest obowiązany rozpatrzyć odwołanie.  Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

Informacje o rekrutacji można uzyskać  bezpośrednio w placówkach u dyrektorów przedszkoli w placówkach funkcjonujących na terenie gminy Krapkowice.

                                                           

Wydział Oświaty i Kultury
UMiG w Krapkowicach

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).