Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON

PKD 2007»

Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, REGON, został utworzony na podstawie art. 41 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.).

Szczegółowe zasady prowadzenia i aktualizacji rejestru określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. z 1999 r. Nr 69, poz. 763 z późn. zm.).

Rejestr REGON jest bieżąco aktualizowanym zbiorem informacji o podmiotach gospodarki narodowej prowadzonym w systemie informatycznym w postaci centralnej bazy danych oraz terenowych baz danych.

Rejestr REGON :

  • służy osiągnięciu spójności identyfikacyjnej podmiotów gospodarki narodowej wpisywanych do innych urzędowych rejestrów i systemów informacyjnych administracji publicznej,
  • służy jednolitości opisów stosowanych w nomenklaturze pojęciowej i klasyfikacyjnej we wszystkich urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej,
  • dostarcza ogólnej charakterystyki działających w gospodarce narodowej podmiotów w przekrojach: terytorialnym, własnościowym, rodzajów działalności, form prawnych itp.,
  • umożliwia sporządzanie wykazu adresów działających podmiotów,
  • jest podstawą do tworzenia baz i banków danych o podmiotach gospodarki narodowej,
  • stanowi główne źródło zasilania bazy jednostek wybieranych do badań statystycznych.

Składanie wniosków:

Każdy podmiot gospodarki narodowej ma obowiązek rejestracji w rejestrze REGON prowadzenia działalności gospodarczej. Jest on zobowiązany do wypełnienia i złożenia wniosku o wpis do rejestru REGON oraz informowania o zachodzących zmianach.

Wniosek taki powinien być złożony w urzędzie statystycznym lub jego oddziale w województwie, na terenie którego:

  • o osoba prawna i jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej ma siedzibę,
  • o osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ma miejsce zamieszkania.

Wniosek o wpis w rejestrze REGON można również złożyć jednocześnie ze złożeniem wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców lub do ewidencji działalności gospodarczej w organie rejestrowym lub ewidencyjnym. Zgłoszenie o wpis nowego podmiotu lub o zmianę cech już zarejestrowanych podmiotów polega na wypełnieniu wniosku złożonym na formularzu RG-1. Skreślenie podmiotu z rejestru dokonuje się poprzez wypełnienie wniosku RG-2. Obowiązuje zasada zgłoszenia odpowiedniego wniosku w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających wpis, zmianę lub skreślenie z rejestru.

Zmiana siedziby osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej lub zmiana miejsca zamieszkania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą podlega zgłoszeniu w urzędzie statystycznym (lub jego oddziale) właściwym odpowiednio ze względu na dotychczasową siedzibę lub adres zamieszkania.

Wpis do rejestru następuje na podstawie wniosku składanego przez podmiot na formularzu RG-1 oraz wykazu indywidualnych gospodarstw i działek rolnych przekazywanych przez urzędy gmin urzędom statystycznym. Do wniosku dołącza się wypis, wyciąg z rejestru lub zaświadczenie potwierdzające powstanie podmiotu lub podjecie działalności albo zmianę cech objętych wpisem do rejestru podmiotów.

Wniosek RG-1» o wpis nowego podmiotu rejestru zawiera m.in.: nazwę, dane teleadresowe, podstawową i szczególną formę prawną, formę własności i finansowania, stan aktywności prawnej i ekonomicznej, rodzaj prowadzonej działalności, informację o rejestracji prawnej (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo – nazwisko i imiona, adres zamieszkania, numer PESEL).

Wniosek RG-1» o zmianę informacji zawiera: numer identyfikacyjny REGON oraz informacje, które mają ulec zmianie.

Załącznik do Wniosku RG-1» o nazwie RG-RD WYKONYWANA DZIAŁALNOŚĆ służy podmiotom do kontynuowania wpisów rodzajów działalności, jeśli podmiot wykonuje ich więcej niż 3.

Urzędy statystyczne wydają wpisanym do rejestru podmiotom gospodarki narodowej i ich jednostkom lokalnym zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym wraz z zakodowanymi cechami i opisem tych cech w ciągu 7 dni od daty otrzymania wniosku.

Wniosek RG-2» o skreślenie z rejestru zawiera: numer identyfikacyjny REGON, nazwę skreślanego podmiotu oraz datę skreślenia z rejestru. Podmiot może otrzymać zaświadczenie o skreśleniu z rejestru, o ile zgłosi taką potrzebę.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)