WYNIKI - OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ W 2014 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY KRAPKOWICE

Burmistrz Krapkowic ogłasza wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie:

·       pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

·       działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

·       działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

·       nauki, edukacji, oświaty i wychowania

·       wypoczynku dzieci i młodzieży

·       wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

·       ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

·       działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

·       turystyki i krajoznawstwa

·        działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

W otwartym konkursie mogły uczestniczyć m.in. organizacje pozarządowe, fundacje oraz stowarzyszenia. Wyniki otwartych konkursów ofert dostępne są na stronie internetowej www.bip.krapkowice.pl zakładka organizacje pozarządowe – wyniki otwartych konkursów ofert  - wyniki otwartych konkursów ofert na 2014 rok. przejdź do BIP >>