Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic

O B W I E S ZC Z E N I E

BURMISTRZA KRAPKOWIC

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594  z zm.) oraz zgodnie z § 22 Uchwały Nr XXII/354/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 03 października 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice ogłoszonej  w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego  poz. 2190 z dnia 14 października 2013 roku, podaje się do publicznej wiadomości, że w celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy zostanie przeprowadzona deratyzacja na terenie Miasta i Gminy Krapkowice  w okresie                                    

od 1 marca do 31 marca 2014 roku

            W związku z powyższym właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, budynkami użyteczności publicznej, w tym zakłady opieki zdrowotnej, opieki społecznej, szkoły, budynki administracyjne, placówki kulturalno- oświatowe oraz nieruchomości, na których prowadzona jest hodowla zwierząt gospodarskich na terenie Miasta i Gminy Krapkowice od 1 marca do 31 marca 2014 roku mają obowiązek:

1. dokładnego oczyszczenia terenu nieruchomości, opróżnienia śmietników i pojemników na nieczystości (odpady) przed rozpoczęciem akcji deratyzacji;

2. przestrzegania czystości w obrębie nieruchomości oraz nie wrzucania resztek pokarmowych do pojemników na odpady w czasie trwania akcji;

3.  wyłożenia trucizny na gryzonie w wyznaczonych dniach zgodnie z pouczeniem znajdującym się na opakowaniu;

4. zabezpieczenia miejsc wyłożenia trucizny przed dostępem dzieci, a także zwierząt, ptactwa domowego oraz umieszczenie wyraźnego ostrzeżenia – „UWAGA- TRUCIZNA”;

5. do 15 kwietnia  2014 roku należy zebrać resztki trucizny oraz padłe gryzonie i przypadkowo zatrute zwierzęta.

            Mając na uwadze powyższe, wszystkie w/w podmioty mają obowiązek umożliwienia upoważnionym służbom przeprowadzenie kontroli w zakresie wykonania niniejszego obwieszczenia oraz okazania dowodów potwierdzających fakt przeprowadzenia deratyzacji, np. rachunek za zakup preparatu do zwalczania gryzoni, umowę z firmą specjalistyczną świadczącą usługi w zakresie deratyzacji.

Ponadto o przeprowadzonej akcji, rodzaju zastosowanych środków oraz wykonawcy deratyzacji należy powiadomić pisemnie Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Nie przestrzeganie obowiązku utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości lub nie zastosowanie się do wskazań i nakazów przez organy właściwe w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych podlega karze grzywny albo karze nagany zgodnie  z art. 117 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U.  z  2007 r. Nr 109 poz. 756  ze zm.)

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem akcji sprawować będzie Państwowy Powiatowy  Inspektor Sanitarny w Krapkowicach przy współudziale Straży Miejskiej w Krapkowicach i Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez: zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach: www.krapkowice.pl, wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta  i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17 i 21 oraz ogłoszenie w prasie lokalnej  i rozplakatowanie.

                                                                                  Burmistrz Krapkowic
                                                                                /-/ Andrzej Kasiura