Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie nieczystości ciekłych

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

 1. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych,
 2. gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków,
 3. pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

Na podstawie art. 6 wymienionej wyżej ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach górne stawki opłat w przypadku opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych wynoszą brutto:

 • 33,00 zł za 1m³ do 10 km,
 • 40,00 zł za 1m³ powyżej 10 km

natomiast za opróżnianie osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków oraz transport nieczystości ciekłych - 100,00 zł za 1

PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr XXXIX/478/2022 w sprawie okeślenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości.pdf (142,30KB)

PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr XLIII-525-2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat.pdf (2,07MB)

 

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia Burmistrza Krapkowic na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Krapkowice

 

 • Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o. o.

ul. Ligonia 15, 47-320 Gogolin

tel. 77 4666 358, 77 4666 327;

 • Toi Toi Polska Sp. z o. o.

ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa

tel. 804 204 204, 22 614 59 79 ;

 • Usługi Komunalne Klaudia Basczyk

ul. Opolska 28, Racławiczki, 47-370 Zielina

tel. 77 4667 363, 602 324 649, 606 375 244;

 • WC Serwis Polska Sp. z o.o.

ul. Szybowa 20E, 41-808 Zabrze

tel. 801 133 088;

 • Biker Elżbieta Olszewska Usługi Transportowe Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych

Lipno 33, 49-130 Tułowice

tel. 77 4607 655;

 • Remondis Gliwice Sp. z o.o.

ul. Kaszubska 2, 44-100 Gliwice

tel. 32 2310 858;

 • Usługi Transportowe Cysterną Gerard Szichter

Kujawy, ul. Prudnicka 9, 47-370 Zielina

tel. 77 4668 038;

 • mToilet Sp. z o.o.

ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa

tel. 800 000 800;

 • PROFIBRUK Andrzej Przybyła

ul. Leśna 6, 47-180 Krośnica

Tel. 721 681 414;

 • BACATJ Andrzej Władysław Wojewodzic

ul. Grunwaldzka 35, 46-060 Prószków

Tel. 77 4428 740, 607 577 181;

WCTRON Sp. z o.o.

ul. Wyb. J. Słowackiego 9, 50-406 Wrocław

Tel. 800 808 308

Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych:

   DOCXWniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników i transportu nieczystości ciekłych.docx (17,22KB)

Uchwała Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych:

PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr XLVIII-587-2023 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.pdf (177,67KB)

Wzór sprawozdania kwartalnego podmiotu opróżniającego zbiorniki bezodpływowe lub osadniki w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków:

DOCXWzór sprawozdania kwartalnego.docx (24,36KB)