Program Czyste Powietrze

Punkt Konsultacyjny programu Czyste Powietrze

czyste powietrze.jpeg

Przedsięwzięcia z terenu Gminy Krapkowice stan na dzień 31-12-2022:
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie : 482
Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 435
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 224
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 3 943 639,49 zł

 

ZAKRES DZIAŁANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO:

informowanie mieszkańców o możliwości indywidualnego pozyskania dofinansowania z rządowego programu Czyste Powietrze w zakresie wymiany źródła ciepła, termomodernizacji, fotowoltaiki,

udzielanie wsparcia merytorycznego w zakresie prawidłowego wypełnienia elektronicznego formularza Wniosku o dofinansowanie

pomoc Wnioskodawcy przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania

POSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE:

Program Czyste Powietrze jest programem rządowym obsługiwanym przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjentami Programu są osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Zakres dofinansowania: wymiana starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła oraz prace termomodernizacyjne budynku.

Dotacje na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu: do 30, 37 lub 69 tys. zł (podstawowy, podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania).

Maksymalna wysokość dotacji:

CzP-wybrane-koszty-kwalifikowane-z-3-czescia-1.jpeg

Uprawnieni Beneficjenci:

Podstawowy poziom dofinansowania:

Beneficjenci to osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

Podwyższony poziom dofinansowania:

1. Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
a) 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Najwyższy poziom dofinansowania:

1. Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;

2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

a) 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).

2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

Wnioski można złożyć w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, budynek A, pokój nr 15 lub bezpośrednio w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Krakowska 53, 45-018 Opole.

Więcej informacji o programie można uzyskać na stronach:

  1. https://czystepowietrze.gov.pl/
  2. https://www.wfosigw.opole.pl/program-czyste-powietrze

Do pobrania:
PDFWFOŽiGW - broszura.pdf (5,64MB)
PDFWFOŽiGW - ulotka.pdf (1,98MB)