• PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Dofinansowania dla osób/podmiotów chcących usunąć azbest

Komunikat Burmistrza

dla osób/podmiotów zainteresowanych uzyskaniem  dofinansowania do usunięcia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krapkowice w 2014r.

Informuję osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, rolników oraz małych i średnich przedsiębiorców, zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest o rozpoczętym naborze wniosków.

Podmioty wyrażające chęć skorzystania z takiej pomocy powinny złożyć wniosek
o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi dokumentami w Urzędzie Miasta i Gminy
w Krapkowicach w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska (pokój 37) w nieprzekraczalnym terminie do 04 marca 2014 r. Przedmiotowy wniosek wraz z dokumentami dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach www.krapkowice.pl w zakładce „Aktualności”  oraz
w siedzibie Urzędu w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (II budynek, II piętro, pokój 37 tel. 44 66 895; 44 66 805).

W przypadku dużej liczby wniosków decyduje kolejność zgłoszeń oraz stopień pilności usunięcia wyrobów zawierających azbest.

 Jednocześnie informuję, że w przypadku zakwalifikowania wniosku uzyskać można dotację stanowiącą 85 % kosztów demontażu lub usunięcia wcześniej zdemontowanych płyt azbestowych z dachu/ściany, transportu i unieszkodliwienia. Pozostałe 15% kosztów pokrywa podmiot składający wniosek.

Zachęcam do skorzystania z tej formy dofinansowania.

                                                                                                                                Burmistrz Krapkowic
/-/ Andrzej Kasiura
opublikowano: 07-02-2014


Informacja dla osób/podmiotów zainteresowanych uzyskaniem  dofinansowania do usunięcia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krapkowice w 2014r.

 

W związku z zamiarem złożenia przez Gminę Krapkowice wniosku w V konkursie organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest, informuję osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, rolników oraz małych i średnich przedsiębiorców, wyrażających chęć skorzystania z takiej pomocy o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi dokumentami:

 1. Oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością) – zał. nr 1 i nr 4 (w przypadku współwłasności nieruchomości)
 2. Wyrażeniem zgody  na udostępnienie nieruchomości firmie wyłonionej przez Gminę Krapkowice w celu demontażu (i/lub) zabrania materiałów zawierających azbest – zał. nr 2
 3. Wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych – zał. nr 3
 4. Oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, sporządzoną zgodnie z zał. do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010r. (poz. 1089) – zał. nr 5
 5. Informację o wyrobach zawierających azbest (o ile nie została wcześniej złożona) – zał. nr 6
 6. Oświadczeniem o wywiązywaniu się z zobowiązań publicznoprawnych w stosunku do WFOŚiGW oraz NFOŚiGW – zał. nr 7
 7. Oświadczeniem (wraz z kopią zgłoszenia potwierdzoną przez Wydział Budownictwa
  i Środowiska Starostwa Powiatowego w Krapkowicach) o dokonaniu zgłoszenia robót budowlanych związanych ze zmianą pokrycia dachowego, jeżeli jest ono wymagane – zał. nr 8
 8. Zdjęciem w formie cyfrowej ukazującego obiekt pokryty azbestem lub zgromadzone luzem (zdemontowane) wyroby zawierające azbest. Na zdjęciu musi być wyraźnie widoczny położony na budynku lub leżący na ziemi azbest.
 9. Wnioskiem o udzielenie pomocy de minimis wraz z oświadczeniem o uzyskanej pomocy publicznej (nie dotyczy to osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej lub rolniczej, jak również przypadków, gdy obiekt nie służy prowadzonej działalności gospodarczej) – zał. nr 9

w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska (pokój 37) w nieprzekraczalnym terminie do 04 marca 2014r. Przedmiotowy wniosek wraz z dokumentami dostępny jest również w siedzibie Urzędu
w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (II budynek, II piętro, pokój 37).

 Jednocześnie informuję, że w przypadku zakwalifikowania wniosku uzyskać można dotację stanowiącą 85 % kosztów demontażu lub usunięcia wcześniej zdemontowanych płyt azbestowych z dachu/ściany, transportu i unieszkodliwienia.

Zgodnie z harmonogramem konkursu na dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego realizacja zadania nastąpi między 25.08.2014 r. a 20.10.2014 r.
Zachęcam to skorzystania z tej formy dofinansowania. Szczegółowe informacje oraz ewentualną pomoc przy wypełnianiu druków można uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 21 w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój 37) lub pod nr. tel. 44 66 895 lub 44 66 805
Podmioty, które zostaną zakwalifikowane do otrzymania dotacji zobowiązane będą do podpisania z Gminą Krapkowice umowy, w której zobowiążą się wpłacić 15% wartości usługi brutto, po wykonaniu zadania.

W PORZYPADKU DUŻEJ ILOŚCI WNIOSKÓW DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ ORAZ STOPIEŃ PILNOŚCI USUNIĘCIA WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST.

                                                                                Burmistrz Krapkowic
                                                                              /-/  Andrzej Kasiura
opublikowano: 03-02-2014
                   

Pliki do pobrania:
DOCXzał. nr 1 oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością.docx
DOCzał. nr 2 - zgoda na wykonanie zadania.doc
DOCzał. nr 3 -zgoda na przetwarzanie danych osobowych.doc
DOCzał. nr 4 - zgoda współwłascicieli.doc
DOCzał. nr 5 - ocena stanu i możliiwości bezp użytkowania azbestu.doc
DOCzał. nr 6 INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJÄ„CYCH AZBEST-druk.doc
DOCzał. nr 7 zobowiazania_publicznoprawne.doc
DOCzał. nr 8 - zgłoszenie_do_starostwa.doc
DOCzał. nr 9 - WNIOSEK_DE_MIN_2013_2.doc
DOCXwniosek o przyznanie dofinansowania.docx

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).