• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Nr 573/2021 Burmistrza Krapkowic

z dnia 19 lutego 2021 roku

 

O G Ł O S Z E N I E

 

BURMISTRZ  KRAPKOWIC

 

Na podstawie art. 37 ust. 4, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 roku poz. 1990 z późn. zm.)

 

ogłasza I  przetarg ustny nieograniczony

 

na dzierżawę na czas oznaczony na 10 lat, na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Krapkowice, położoną w Krapkowicach oznaczoną numerem działki 54/6 z karty mapy 11 o powierzchni 0,0366 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich prowadzona jest księga wieczysta OP1S/00054173/4, z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy.

Stawka wywoławcza czynszu rocznego za dzierżawę ww. nieruchomości wynosi  0,25 zł/m2

 

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%

 

Przetarg  odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice  ul. 3 Maja 21 ( II budynek, II piętro, mała sala ) w dniu  24 marca 2021 roku o godz. 1000.

 

Wadium w wysokości 101,29 zł. oferent zobowiązany jest wpłacić w kasie Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice lub na konto Nr 66 8884 0004 2001 0000 7777 0002 prowadzone przez Bank Spółdzielczy Krapkowice w terminie do dnia 18 marca 2021 roku.


Za termin wpłaty wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto. 

 

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy.

Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych po: odwołaniu przetargu; zamknięciu przetargu; unieważnieniu przetargu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

W przypadku uzasadnionej przyczyny Burmistrz Krapkowic może odwołać przetarg.

 

Bliższych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa  i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice ul. 3 Maja 21 – pokój 16B, telefon  77/  44 66 897,  77/ 44 66 862. 

 

 

                                                                                                                                     Burmistrz Krapkowic

                                                                                                                                          Andrzej Kasiura

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).