24 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1027) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci gazowej śr/c dla potrzeb budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do zasilenia budynków jednorodzinnych przy ul. Łąkowej i Wiejskiej, na terenie działek ewidencyjnych nr 357, 368, 414, 558 k.m.3 obręb Steblów.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 935) do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także poprzez możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów.

Z uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice (II budynek, pokój nr 35), w godzinach urzędowania w terminie 7 dni od daty zamieszczenia zawiadomienia.