-1.6 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

POZIOMY RECYKLINGU

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, osiągnięte przez Gminę Krapkowice w 2014 r.

Osiągnięty w 2014 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania wyniósł 18,12% i został obliczony na podstawie wzoru z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676)Wobec powyższego poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2014 został osiągnięty.

Osiągnięty w 2014 r. poziom recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 54,21%, natomiast poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 94,74%. Przedstawione poziomy zostały obliczone na podstawie wzoru z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645).

Dane niezbędne do określenia w/w poziomów pochodzą ze sprawozdań kwartalnych otrzymanych od przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanych do rejestru działalności regulowanej. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, osiągnięte przez Gminę Krapkowice w 2015 r.

Biorąc pod uwagę wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645) Gmina Krapkowice w 2015 r. osiągnęła:

  • 42,01% recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, liczonych łącznie dla wszystkich podanych frakcji odpadów komunalnych. Wymagany zgodnie z w/w rozporządzeniem poziom recyklingu na 2015 r. powinien wynieść 16%,
  • 90,90% recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych, który zgodnie z rozporządzeniem w 2015 r., powinien osiągnąć wartość 40%.

Jak widać w obu przypadkach Gmina Krapkowice osiągnęła wymagane poziomy.

Poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. wyniósł 20,03%. Wymagany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676) poziom w 2015 r. powinien wynieść nie więcej niż 50%, co oznacza że został osiągnięty.

Dane niezbędne do wykonania ww. obliczeń pochodziły ze sprawozdań półrocznych opracowanych przez przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych, wpisanych do rejestru działalności regulowanej.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenie składowania ilości odpadów ulegających biodegradacji osiągnięte przez Gminę Krapkowice w 2016 r.

Osiągnięty przez Gminę Krapkowice poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych oraz szkła wyniósł: 36,6%. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167) poziom recyklingu w/w odpadów w 2016 r. powinien wynieść 18%, co oznacza, że Gmina Krapkowice wywiązała się z przedmiotowego obowiązku.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 100%, zaś wymagany w 2016 r. zgodnie z w/w rozporządzeniem poziom powinien osiągnąć w 2016 r. wartość 42%.  Powyższe wskazuje, że Gmina Krapkowice osiągnęła wymagany poziom.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w 2016 r. powinien wynieść nie więcej niż 45%, natomiast w Gminie Krapkowice wyniósł on 0%

Dane niezbędne do wykonania ww. obliczeń pochodziły ze sprawozdań półrocznych opracowanych przez podmioty świadczące usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych, wpisane do rejestru działalności regulowanej.