22.5 °C
  • PL
  • EN
  • DE

Szanowni mieszkańcy. W związku z remontem pomieszczeń biurowych Straży Miejskiej, jej siedziba została tymczasowo przeniesiona. Funkcjonariusze urzędować będą na 1 piętrze w pokojach 18 i 20 w I budynku UMiG - ul. 3 Maja 17. Kontakt ze Strażą możliwy jest wyłącznie pod numerem telefonu 606 448 422. 

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

[04-02-2013] OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC - WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT

 

Burmistrz Gminy Krapkowice ogłasza wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku w zakresie:
·   pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 
    oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
·   działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
·    działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
·    nauki, edukacji, oświaty i wychowania
·    wypoczynku dzieci i młodzieży
·    wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
·    ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
·     działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
     i współpracy między społeczeństwami
·     turystyki i krajoznawstwa
·     działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 
W otwartym konkursie mogły uczestniczyć m.in. organizacje pozarządowe, fundacje czy stowarzyszenia. Wyniki otwartych konkursów ofert dostępne są na stronie internetowej www.bip.krapkowice.pl zakładka organizacje pozarządowe – wyniki otwartych konkursów ofert  - wyniki otwartych konkursów ofert na 2013 rok. >> przejdź do zakładki

nad.

Wydział OST
UMIG
w Krapkowicach