12.1 °C
  • PL
  • EN
  • DE

Szanowni mieszkańcy, informujemy, że od 11 sierpnia funkcjonariusze Straży Miejskiej czekają na Państwa w pomieszczeniach I budynku Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, pokoje nr 4 i 5 (przyziemie budynku). Najdogodniejsze wejście znajduje się od ulicy Działkowej.

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic

O B W I E S Z C Z E  N I E 

Burmistrza Krapkowic

           W toku wszczętego postępowania administracyjnego, na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w ramach którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowa chlewni rozrodu wraz z modernizacją istniejącego obiektu na cele hodowli w cyklu otwartym o łącznej obsadzie 426,82 DJP” na działce o nr 659 przy ul. Krapkowickiej 19 w Żużeli gm. Krapkowice, którego Inwestorem jest Pan K. Morawietz z Żużeli.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 w/w ustawy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje Burmistrz Krapkowic po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach.

            Wniosek wraz z raportem został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

            Wypełniając dyspozycję art. 33 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…) informuję, że niezbędna dokumentacja w przedmiotowej sprawie jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 21
(pokój 37). Jednocześnie zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków
w powyższej sprawie w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej do Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach
w terminie od 26.08.2014 r. do 15.09.2014 r. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Krapkowic przed wydaniem decyzji.

 

                                                                                                            Burmistrz Krapkowic

                                                                                                             /-/  Andrzej Kasiura