26.7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z póź. zm.) zawiadamiam, że 06.08.2014r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego dla jednostki ochotniczej straży pożarnej w Pietnej na działce nr 434/4 k.m. 2.